یک دستگاه اپارتمان پیش فروش مسکن مهر

435000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982503100641
شماره آگهی:
140191460000518279
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رباط كريم مستقر در پرند
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول نوبت اول

 

در پرونده کلاسه 0102054 اقای علی حیدری کد ملی 0519950161 که محکوم به پرداخت رد مال به میزان 435/000/000تومان در حق محکوم لهم گردیده فلذا جهت استیفای محکوم به واموال مشروع ذیل توسط اجرای احکام کیفری شعبه 3 دادسرای پرند توقیف وتوسط کارشناس رسمی ارزیابی مبلغ 830/000/000 تومان تعین گردیده است وقرار از طریق مزایده حضوری در تاریخ 1401/10/28 از ساعت 10الی 11 در محل اجرای احکام کیفری به فروش برسد .مزایده از قیمت پایه .کارشناسی شروع وبا بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و10 درصد ثمن معامله نقدا از برنده مزایده اخذ ومابقی باید ظرف مدت یک ماه وصول گردد در غیر این صورت ده درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهد شد خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید وقیمت پیشنهادی خودرا به دایره اجرا ارایه نماید

 

 

مشخصات ملک و موقعیت ان

یک دستگاه اپارتمان طبق قراردادپیش فروش مسکن مهر از شرکت سایبر واقع در پرند فاز 6 پروژه بین المل -بلوک 25 طبقه دوم -واحد 12 شمال غربی از یک ساختمان ده طبقه می باشد که طبق نظریه کارشناسی اپارتمان از نوع سازه بتونی و اسکلت بوده و تمامی امکانات اعم از پکیج- کابینت -کولر-کاغذ دیواری وسایر امکانات داشته -کنتوراب مشترک–کنتور برق و گاز مجزا بوده است

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28