یک دستگاه اپارتمان مسکونی192 متری

14400000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920007690659
شماره آگهی:
140191460000564999
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده مال غيرمنقول در نوبت اول

درپرونده کلاسه 0100482 اجراییه صادره از شعبه 4دادگاه خانواده شهرستان شهريار درخصوص مطالبات له پرستو مهمانی عليه پارمیس ایران دوست -فرخنده کریمپور -اروجعلی ایران دوست با موضوع مطالبه مهريه از ماترک مرحوم علی ایران دوست به تعداد350 سکه تمام بهارازادي مقوم به ريال و مبلغ 3/582/000ريال هزينه دادرسي مبلغ 2/210/950/000 ريال بابت نيم عشر دولتي که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري ارزش شش دانگ آپارتمان مسکوني قولنامه ای به مساحت 192 متر مربع به مبلغ 14/400/000/000 ریال ارزيابي گرديده سپس مقرر گرديد در روز سه شنبه تاريخ 1401/11/25 از ساعت 9الي 10 در محل اجراي احکام مدني 3(خانواده) دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را در پاکت در بسته پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد.

1-شش دانگ یک آپارتمان نوساز به نشانی صباشهر -بعد از شهرداری -خ شقای -کوچه اول -انتهای کوچه سمت چپ -طبقه دوم واحد جنوب غربی به مساحت 192 متر مربع دارای پارکینگ و انباری طبقه سوم بالای پارکینگ -نمای آجر و دارای آسانسور شامل 8 طبقه هر طبقه به صورت 2 واحد مسکونی ، واحد مسکونی دارای سه اتاق خواب فاقد شیر آلات -کابینت -پکیج-رادیاتور و دارای آب و برق و گاز ملک به پلاک ثبتي فرعي از اصلي به نشاني واحد مورد نظر (در طبقه يک ساختمان مسکوني 4 طبقه 9 واحدي فاقد پارکينگ اختصاصي مي باشد.انشعاب: برق و گاز مستقل و آب مشاعي است

ملک فاقد بدهي بانکي و مستاجر است که شش دانگ به قيمت 14/400/000/000 ريال برآورد و به مزایده و فروش می رسد . چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/25