یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 72.05 متر

23184000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920005454432
شماره آگهی:
140191460000568061
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

در اجرای مفاد پرونده اجرایی کلاسه 0101087 موضوع دستور فروش شماره 140191390009959291 مورخ 1401/07/25 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرری دایر بر فروش پلاک ثبتی1520/296 مفروز و مجزی شده از 200 فرعی از اصلی مذکور حوزه ثبت ملک شهرری مشاع بین خانم محبوبه پورسفیر فرزند حجت اله و آقای حسن قمی محمدیه فرزند عبداله و نظر به توقیف پلاک ثبتی مزبور و کارشناسی آن و ابلاغ به طرفین که سلیم از اعتراض باقیمانده و بدین شرح می باشد:

«نظريه كارشناسي»

با عنايت به موارد فوق و جميع جهات و مدارك موجود در پرونده و مدارك ابرازي از طرف وكلاي خواهان و بررسي و تحقيقات محلي و با توجه به قرار صادره از طرف رياست محترم دادگاه در پاسخ به سوالات مطرح شده ، نظريه كارشناسي بدين شرح است:

س-1 : ذكر آدرس و محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن ؟

ج-1 : ملك مورد كارشناسي به آدرس استان تهران، شهرري، خيابان فدائيان اسلام، كوچه معصومي، پلاك20،طبقه اول ميباشد . توصیف اجمالی : عبارت است از، يك واحد آپارتمان مسكوني در طبقه اول روي پاركينگ واقع شده در يك ساختمان چهار طبقه مطابق عكس پيوست ( يك طبقه شامل پاركينگ و انباري و سه طبقه مسكوني ميباشد) ، موقعيت ساختمان جنوبي است ، نماي ساختمان از سنك مرمر سفيد است با در و پنجره هاي فلزي و شيشه هاي رفلكس ، ودرب و رود با درب پاركينگ مجراي از يكديگر با رنگ قهواي ميباشد . س-2 : تعيين اينكه ملك ، محل سكونت يا كسب و پيشه وتجارت يا زراعت و غيره است ؟ ج -2 : در حال حاضر ازملك مورد كارشناسي بعنوان محل سكونت استفاده مي شود . س-3 : آيا در حال حاضر تخيله است، يا متصرفي دارد ؟ . ج- 3 : ملك مورد كارشناسي با استفاده از تحقيقات محلي و اظهارات همسايه ، متصرف دارد و خود آقاي حسن قمي محمديه در آن سكونت دارد . س-4 : اينكه آيا در اجاره يا سرقفلي است ياخير ، و اگر هست نوع قرار داد و مدت و ميزان آن چگونه است ؟ ج -4 : با استفاده از تحقيقات محلي و اظهارات همسايه ، ملك مورد كارشناسي در اجاره و يا سرقفلي نمي باشد . س-5 : تصريح به مشاع يا مفروض بودن

ج -5 : با توجه به مدارك موجود در پرونده و مدارك ابرازي از طرف وكلاي خواهان كه تصاوير آن بپيوست است و طبق استعلام صورت گرفته از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بشماره نامه : 140185601024024057 مورخ 1401/07/10 موجود درپرونده ، آپارتمان مورد كارشناسي بصورت مشاع بين دونفر خواهان و خوانده پرونده ميباشد .

س-6 : تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هرعنوان دارند .

ج-6 : طبق استعلام فوق الذكر : مشخصات ملك: يك قطعه آپارتمان نوع ملك طلق با كاربري به پلاك ثبتي 296 فرعي از 1520 اصلي ، مفروز و مجزا شده از 200 فرعي از اصلي مذكور ، قطعه 1 در طبقه اول واقع در بخش 12 ناحيه 01 حوزه ثبت ملك شهرري استان تهران به مساحت 72.05 مترمربع ، وانباري قطعه 1 به مساحت 3.1 مترمربع است .

مالكيت حسن/ قمي محمديه فرزند عبداله شماره شناسنامه 175 تاريخ تولد1342/08/05 صادره از ورامين داراي شماره ملي 0420136975 با جز سهم از كل سهم 6 بعنوان مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 144588 تاريخ 1395/03/13 دفترخاه اسناد رسمي شماره 11 شهر شهرري استان تهران، موضوع سند مالكيت تعويضي بشماره چاپي 259327 سري ب سال94 با شماره دفتر الكترونيكي 139520301024000820 ثبت گرديده است . مالكيت محبوبه / پورسفير فرزند حجت اله شماره شناسنامه 364 تاريخ تولد 1349/03/31 صادره از ري داراي شماره ملي 0492453845 با جز سهم 3 از كل سهم 6 بعنوان ملك سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان مورد معامله بيع شرط نمي باشد با شماره مستند مالكيت 144588 تاريخ 1395/03/13 دفترخانه اسناد رسمي شماره 11 شهر شهرري استان تهران ، موضوع سند مالكيت تعويضي بشماره چاپي 259326 سري ب سال 94 با شماره دفتر الكترونيكي 139520301024000819 ثبت گرديده است .

س-7 : تعيين حدود اربعه طبق استعلام فوق الذكر ، حدود اربعه آپارتمان موردكارشناسي : 1- شمالا ، ديوار و پنجره است به فضاي كوچه 7 متري . 2- شرقا ، اول در دوقسمت كه قسمت دوم شمالي ديوار و دربي است به راه پله مشاعي، دوم ديوار به ديوارقطعه هشت تفكيكي . 3-جنوبا ، ديوار و پنجره است به فضاي حياط مشاعي . 4- غربا ، ديوار به ديوار قطعه ده تفكيكي . حدود اربعه انباري قطعه 1 بمساحت 3.1 مترمربع مربوط به آپارتمان فوق الذكر : 1- شمالا ، ديواريست اشتراكي با انباري شماره2 ، 2-شرقا ، ديوار به ديوار قطعه 8 تفكيكي . 3-جنوبا ، ديواريست به محوطه مشاعي . 4- غربا ، درب و ديواريست به محوطه مشاعي . گزارش كارشناسي ( گزارش تكميلي) به شرح ذيل است. مشخصات ثبتي ملك مورد كارشناسي : يك قطعه آپارتمان نوع ملك طلق با كاربري مسكوني به پلاك ثبتي 296 فرعي از 1520 اصلي ، مفروز و مجزا شده از 200 فرعي از اصلي مذكور ، قطعه 1 در طبقه اول واقع در بخش 12 ناحيه 01 حوزه ثبت ملك شهرري استان تهران به مساحت 72.05 مترمربع ، و انباري قطعه 1 به مساحت 3.1 مترمربع است .

حدود رسيدگي : رسيدگي هاي انجام شده مبتني بر تصاوير مدارك ابرازي و بازديد از محل وقوع ملك مورد كارشناسي و مطابقت با شواهد و تحقيقات محلي ميباشد ، مسئووليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل يا مخدوش بودن يا مغايرت تصاوير مدارك ابرازي با نسخ اصلي متوجه ابراز كننده اسنادو مدارك است ، مسئووليت واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … با اين كارشناسي نمي باشد.

«نظريه تكميلي كارشناسي» بنا به خواسته آن دادگاه در ادامه قرار كارشناسي ، مجددا براي سومين بار در مورخ 1401/09/13 در ساعت 10:30 صبح به محل وقوع ملك مورد نظر مراجعه كرده و زنگ واحد يك در پلاك 20 واقع در كوچه معصومي را زده ولي كسي جوابگو نبود ، لذا با توجه به قدمت بناي ملك مورد كارشناسي و مصالح مصرفي مربوط به چند سال گذشته ، و طرح و نماي ظاهري و نوع كاربري مسكوني و موقعيت جنوبي بودن ملك و نداشتن پاركينگ و تحقيقات محلي و ارزش منطقه اي ملك هاي مشابه و همجوار ، ارزش هر متر مربع آپارتمان مورد كارشناسي به قيمت عادله روز برابر به 315.000.000 ريال معادل با سي و يك ميليون پانصد هزار تومان است . و با توجه به مساحت آپارتمان (72.05) هفتاد و دو مميز پنج صدم مترمربع ، به انضمام يك واحد انباري به مساحت (3.1) سه مميز يك دهم مترمربع كه ارزش هر مترمربع انباري نصف ارزش هر مترمربع آپارتمان لحاظ شده است ، نتيجتا شش دانگ آپارتمان و انباري ، با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و لوازم الحاقي و با توجه به قانون آپارتمانها برابر با مبلغ 23.184.000.000 ريال معادل دو ميليارد و سيصد و هيجده ميليون و چهارصد هزار تومان ميباشد.

با عنایت به مراتب صدالذکر مزایده پلاک فوق در تاریخ 1401/11/18 راس ساعت 11 صبح در محل اتاق مزایده شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرری از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين قيمت واگذار ميگردد. اشخاص مايل به شرکت در مزايده بايستي جهت شرکت در مزايده 10% قيمت پايه را به حساب سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299031001 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملي(شماره شبا 610170000002171299031001) واریز نموده یا یک ساعت قبل از شروع مزایده به دفتر شعبه سوم اجرای احکام مراجعه و با دریافت کد نسبت به پرداخت از طریق کارت بانکی اقدام و رسید مربوطه را جهت شرکت در جلسه همراه داشته باشند( شرط حضور در جلسه مزايده براي خريداران ارائه فیش واریزی یا رسید پرداخت مربوطه و کارت ملی است). ضمنا فرد برنده مزایده می بایست ظرف همان روز مابه التفاوت ده درصد مبلغ پایه با ده درصد مبلغ فروش را با دریافت کد از اجرای احکام واریز نماید.(کارت بانکی با موجودی کافی همراه داشته باشد). پس از انجام مزايده، برنده مزايده بايستي ظرف يک ماه از تاريخ انجام مزايده الباقي قيمت تعيين شده در مزايده(قیمت فروش) را به حساب سپرده دادگستري شهرري واریز و قبض پرداختي را به واحد اجراي احکام مدني دادگستري شهرري ارائه نماید. در صورت عدم پرداخت الباقی در موعد مقرر و عدم ارائه قبض مربوطه، مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط می گردد.انجام مزايده حضوري و طبق قانون اجراي احکام مدني در امور اموال غیرمنقول و با حضور نماينده دادستان برگزار می گردد و انتقال مورد مزایده پس از طی مراحل و مواعد قانونی توسط اجرای احکام مدنی به برنده مزایده صورت می پذیرد.

دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرری-علی مجد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18