یک دستگاه اپارتمان مسکوني واقع در طبقه سه به مساحت (89.39)

79000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980237801105
شماره آگهی:
140168460000562429
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول موضوع پرونده اجرائی کلاسه 0002632/ج

بموجب اجراییه صادره از شعبه 50 دادگاه حقوقی تهران له آقای سیدمهرداد گل برگی علیه سیدمحمدحسن میرزا نصراله خان که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 79/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 3/950/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت میباشد و در راستای استیفای قسمتی از محکوم به ، پلاک ثبتی 70864فرعی از 2395اصلی بخش10تهران قطعه 7 ، محکوم علیه از سوی این اجرا به شرح ذیل توقیف که با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ، ششدانگ فوق به مبلغ 34/800/000/000ریال ارزیابی گردیده

 

مشخصات ثبتی

پلاک ثبتي شماره 70864 فرعي از 2395 اصلي بخش 10 ناحيه 01 مسکوني واقع در طبقه سه به مساحت (89.39) هشتاد و نه متر و سي و نه دسيمتر مربع با شماره دفتر بازداشتي الکترونيک 140105801080001141 مالک خانم/آقاي سيدمحمدحسن ميرزانصراله خان شماره ملي 0043655815 نام پدر سيدمصطفي مالک شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالکيت اصلي با شماره چاپي ، در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالکيت قيد گرديده است

ادرس ملک تهران فلکه اول صادقیه خ گلناز دهم کوچه 11شرقی پ4 ط سوم واحد سمت جنوبی

 

مشخصات محل مورد بازديد :

کل ساختمان بانمای اجر سه سانتی و قدمتی حدود سی سال و فاقد اسانسور میباشد ساختمان شامل طبقات زیرزمین بصورت انباری و محوطه مشاعی و همکف بصورت پارکینگ مشاعی و یکواحد مسکونی و طبقات اول تاسوم (هرطبقه دو واحد) و مجموعه شامل 7 واحد مسکونی میباشد اپارتمان مورد نظر سمت جنوبی طبقه3واقع شده و مساحت ان 89/39متر مربع میباشد و عبارت است از هال و پذیرایی و دو اتاق خواب و اشپزخانه باکابینت فلزی و دارای سرویس بهداشتی حمام و دشتشویی وضمنا دارای یک انباری به مساحت7/68مترمربع میباشد.

 

 باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1401/10/27 ازساعت 13 الی 13/30 تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز-شعبه50 مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان ایرانشهر شمالی نرسیده به پل کریمخان نبش کوچه ملکیان مجتمع قضائی شهید مدنی میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت رانقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشوند و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان کد 168 واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تاموجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

34/800/000/000