یک دستگاه اپارتمان محله نيروهوائي

10000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002421639
شماره آگهی:
140168460000549446
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

 به موجب دادنامه شماره 140168390006774488مورخ 1401/05/24 از شعبه85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی پرونده اجرائی به کلاسه0100716/ج خواهان اقای محمود حسن پور کاسب نیا وخواندگان اقا وخانم حمید ومعصومه هردوحسن پور کاسب نیا به خواسته دستورفروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 138368فرعی از 4476اصلی مفروز ومجزی شده از68348فرعی از اصلی مذکور قطعه یک بخش 7تهران به مساحت 62/5مترمربع به انضمام انباری که پس ازارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توسط کارشناس رسمی دادگستری توصیف وارزیابی میگردد.

آپارتمان پلاك ثبتي 138368 فرعي از 4476 اصلي بخش ثبتي 7 تهران به آدرس تهران، محله نيروهوائي، خيابان هشتم نيروي هوائي ، خيابان شهيد رستگار صولتي، پلاك 41، واحد 1، واقع گردید0

مدارك ثبتي

طبق تصوير نامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شماره 140185601043014869 مورخ 12/05/1401، وضعيت ثبتي پلاك 138368 فرعي از 4476 اصلي بخش 07 ناحيه 00 به شرح ذيل اعلام مي گردد.

مشخصات ملك: اسناد مالكيت ششدانگ يك قطعه آپارتمان نوع ملك طلق با كاربري به پلاك ثبتي 138368 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 68348 فرعي از اصلي مذكور قطعه يك تفكيكي در سمت غرب طبقه همكف و واقع در بخش 07 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران استان تهران به مساحت (62.5) مترمربع كه مقدار 1.2 مترمربع آن بالكن است.

به حدود: شمالا: در سه قسمت دوم شرقي اول ديوار به ديوار قطعه 12 دوم و سوم ديوار به پنجره فضاي نورگير.

شرقا: ديوار مشترك با آپارتمان مجاور.

جنوبا: در سه قسمت دوم شرقي است اول و دوم ديوار و درب به راه پله سوم ديوار و پنجره به فضاي حياط.

غربا: ديوار و درز به قطعه اول.

مشخصات منضمات ملك: انباري قطعه 1 به مساحت (3.84) مترمربع واقع در جنوب زيرزمين.

مشخصات مالكيت: مالكيت حميد حسن پور كاسب نيا فرزند محمد شماره شناسنامه 1311 تاريخ تولد 12/06/1339 صادره از تهران داراي شماره ملي 0044441991 با جز سهم 2 از كل سهم 5 بعنوان مالك دو سهم مشاع از پنج سهم عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 23077 تاريخ 17/05/1397 دفترخانه اسناد رسمي شماره 745 شهر تهران استان تهران موضوع مالكيت اصلي بشماره چاپي 459028 سري ج سال 96 با شماره دفتر الكترونيكي 139720301043032524 ثبت گرديده است.

مالكيت محمود حسن پور كاسب نيا فرزند محمد شماره شناسنامه 2557 تاريخ تولد 19/12/1332 صادره از تهران داراي شماره ملي 0039904377 با جز سهم 2 از كل سهم 5 بعنوان مالك دو سهم مشاع از پنج سهم عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 23077 تاريخ 17/05/1397 دفترخانه اسناد رسمي شماره 745 شهر تهران استان تهران موضوع مالكيت اصلي بشماره چاپي 459027 سري ج سال 96 با شماره دفتر الكترونيكي 139720301043032526 ثبت گرديده است.

مالكيت معصومه حسن پور كاسب نيا فرزند محمد شماره شناسنامه 1058 تاريخ تولد 28/03/1343 صادره از تهران داراي شماره ملي 0049830521 با جز سهم 1 از كل سهم 5 بعنوان مالك يك سهم مشاع از پنج سهم عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 23077 تاريخ 17/05/1397 دفترخانه اسناد رسمي شماره 745 شهر تهران استان تهران موضوع مالكيت اصلي بشماره چاپي 459026 سري ج سال 96 با شماره دفتر الكترونيكي 139720301043032527 ثبت گرديده است.

مدارك ابرازي ثبتي:

طبق تصوير سند تك برگ ارائه شده به شماره سريال 459027 سري ج سال 96 مورخ 10/06/ 1397 و شماره دفتر الكترونيكي 139720301043032526 با شناسه ملي جام 54411939516143900000004، دو سهم مشاع از پنج سهم عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) به شماره ثبتي 138368 فرعي از 4476 اصلي قطعه يك تفكيكي مفروز و مجزي شده از 68348 فرعي از اصلي مذكور بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران استان تهران به مساحت (62.5) مترمربع واقع در سمت غرب طبقه همكف كه مقدار 1.2 مترمربع آن بالكن است، به انضمام انباري مسكوني قطعه 1 تفكيكي به مساحت (3.84) مترمربع واقع در سمت جنوب طبقه زيرزمين، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن، به نشاني تهران، محله نيروهوائي، خيابان هشتم نيروي هوائي ، خيابان شهيد رستگار صولتي، پلاك 41 مي باشد.

سند مالكيت به نام آقاي محمود حسن پور كاسب نيا فرزند محمد با شماره شناسه ملي 0039904377 صادر گرديده است. مستند مالكيت: انتقال قطعي شماره 23077 تاريخ 17/05/1397 توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره 745 شهر تهران استان تهران.

مشخصات اعيان:

ساختمان ملك مورد كارشناسي داراي 6 طبقه است كه شامل طبقه زيرزمين و 5 طبقه مسكوني دو واحدي بالاي آن است. نماي ساختمان سنگي است و داراي يك دستگاه راه پله و آسانسور است. طبقه زيرزمين شامل پاركينگ ها و انباري ها مي باشد. آپارتمان مورد كارشناسي در سمت غرب طبقه همكف قرار دارد كه شامل سالن پذيرايي، يك اتاق خواب ، آشپزخانه OPEN، حمام و سرويس بهداشتي است. سالن پذيرايي و اتاق خواب ها با سراميك فرش شده و ديوارها با كاغذ ديواري پوشانده شده اند. سالن پذيرايي داراي درب به نورگير است و نورگير با سقف سبك پوشانده شده است. آشپزخانه با سراميك فرش شده و ديوارها با كاشي پوشانده شده اند. سقف با گچ اندود و رنگ آميزي شده است. كابينت هاي رديف بالا و پايين داراي جنس MDF مي باشند. گاز روميزي دارد. سرويس بهداشتي و حمام و با سراميك فرش شده و ديوارها با كاشي پوشانده شده اند. توالت آن از نوع ايراني است و روشويي در ميان سرويس بهداشتي و حمام قرار دارد. پنجره ها و چهارچوب ها فلزي مي باشند. درب ها چوبي هستند. سيستم گرمايش ساختمان رادياتور (پكيج) و سرمايش كولر آبي است. آپارتمان داراي انشعابات آب و گاز و برق شهري است قدمت ساختمان حدودا 18 سال تخمين زده مي شود.

نظريه كارشناسي:

با توجه به نكات فوق الذكر، بنظر اينجانب ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) به شماره ثبتي 138368 فرعي از 4476 اصلي قطعه يك تفكيكي مفروز و مجزي شده از 68348 فرعي از اصلي مذكور بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران استان تهران به مساحت (62.5) مترمربع واقع در سمت غرب طبقه همكف كه مقدار 1.2 مترمربع آن بالكن است، به انضمام انباري مسكوني قطعه 1 تفكيكي به مساحت (3.84) مترمربع واقع در سمت جنوب طبقه زيرزمين، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به شخص حقيقي يا حقوقي و صحت مدارك ابرازي و با عنايت به وضع و موقعيت محل مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا و كاربري مسكوني و اوضاع و احوال روز در اين رابطه طبق مندرجات اين گزارش، ارزش ششدانگ مورد كارشناسي اعم از مالكيت عرصه و اعيان و ساير امتيازات در صورتي كه منعي براي انجام معامله و بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي نداشته باشد بصورت تخليه و بدون معارض برابر مبلغ 25،000،000،000 ريال، بيست و پنج ميليارد ريال معادل (دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) تقويم و اعلام مي گردد.

شايان ذكر است ميزان 2 سهم مشاع از 5 سهم عرصه و اعيان آپارتمان موصوف مبلغ 10،000،000،000 ريال معادل يك ميليارد تومان تقويم و اعلام مي گردد.

باتوجه به قيمت روز املاك مشابه و درحال نقل و انتقال در موقعيت مكاني آپارتمان مورد نظر وباتوجه به كاربري مسكوني،كيفيت و قدمت ساخت و امكانات شش دانگ اپارتمان فوق الذکر با اوصاف فوق مقرر گردیده که در روز دو شنبه مورخ 1401/11/3راس ساعت10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید مدرس بنشانی حکیمیه خیابان سازمان آب خیابان امام حسین (ع) مجتمع قضائی شهید مدرس طبقه 4 ملک فوق از طریق مزایده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته میشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزایده اخذ خواهد شد و الباقی آنرا از تاریخ مزایده ظرف یکماه می بایست پرداخت نماید در غیر این صورت پس از کسر هزینه های اجرائی10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ومزایده باطل می گردد.

دادورز اجرای احکام مدني شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رضا فعال1401/10/5

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/3