یک دستگاه اپارتمان صیاد شیرازی خ گلزار

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
140068920003941221
شماره آگهی:
140168460000543428
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب رای صادره به شماره 140068390009402310مورخ1400/07/06 از شعبه 83 دادگاه حقوقی تهران و پرونده مطروحه در اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدرس به کلاسه شماره 0000886/ج له اقای سید علیرضا میرمبینی علیه رضا محمدزاده مقدم به محکومیت پرداخت مبلغ 10/000/190/000 ریال در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 849/819/500ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد جهت اخذ محکوم به پلاک ثبتیی از محکوم علیه به شماره 28/2210 به نشانی تهران انتهای صیاد شیرازی خ گلزار نبش کوچه شقایق پ32ق2 جنوب همکف شماره 2 اخذ و توقیف شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل توصیف اجمالی گردید ضمنا ملک به اندازه طلب فروخته خواهد شد.

مشخصات ثبتی : ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه اپارتمان بشماره 2210فرعی از 28 اصلی قطعه 2تفکیکی مفروز و مجزی شده از 1306فرعی از اصلی مذکور بخش 11حوزه ثبت ملک قاهک استان تهران به مساحت 133/63 متر مربع واقع در سمت جنوبی طبقه همکف که مقدار 2/70 متر مربع ان بالکن است بانضمام پارکینگ قطعه10تفکیکی بمساحت12 متر مربع واقع در سمت جنوب شرقی طبقه زیر زمین بانضمام انباری قطعه شش تفکیکی به مساحت 2/5 متر مربع واقع در سمت شرق انباری 5با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها سهیم است و دارای سند تک برگی به تاریخ ثبت 1399/07/13 طبق انتقال قطعی شماره 26685 تاریخ 1399/06/02 توسط دفتر خانه 1198 تهران بنام خانم رقیه قنبری صادر گردیده است

مشخصات ساختمان: محل فوق یک ساختمان شش طبقه با اسکلت بتنی و نمای خارجی سنگ است طبقه زیر زمین بمنظور فضای پارکینگ و انباری و موتور خانه و طبقات همکف تا پنجم هرطبقه 2واحد ودر مجموع شامل 12واحد مسکونی است.واحد فوق واقع در طبقه همکف سمت جنوب بمساحت 133/63 متر مربع شامل سه اتاق خواب و هال و پذیرایی و اشپزخانه اپن و سرویس های بهداشتی است. پوشش کف اتاقها لمینت هال سرامیک سرامیک و دیوارها رنگ و نقاشی و درهای داخلی چوبی و پنجرها دو جداره یوپی سی است. پو شش کف سرویس ها و اشپزخانه سرامیک و دیوارها کاشیکاری شده و اشپزخانه دارای کابینت چوبی است . سرمایش کولر ابی و گرمایش شوفاژو رادیاتور است.محل فوق دارای یک دستگاه اسانسور ایفون تصویری و در پارکینگ ریموت دار و در اختیار مالک و خانواده ایشان است. قدمت ساختمانحدود 21سال انشعابات برق مستقل و اب و گاز مشترک.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به متعلقات و موقعیت ملک و شرایط مکانی بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون احتمالی ارزش ششدانگ ان 80/000/000/000 (هشتاد میلیارد ریال)براورد قیمت گردید.

مقرر گرديده که در روز  یکشنبه مورخ 1401/10/25 راس 10 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني ملک فوق از طريق مزايده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت.

 

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی مدرس- پورقربان

 

تهران- حكيميه – تهرانپارس- خيابان سازمان آب – خيابان امام حسين (ع) – مجتمع قضايي شهيد مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

یکشنبه 1401/10/25