یک دستگاه اپارتمان خ شهید قرنی خ شهید شاداب به مساحت 158متر

80000000

توضیحات

شماره پرونده:
140136920000752965
شماره آگهی:
140168460000617420
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان ازنا بشماره 0100632 مورخ 26/8/1401 محکوم علیه پرویز مرند شجاعی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 65.000.000.000 ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له علی رفیعی فرد ونيز پرداخت بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 327 فرعی از3409 اصلی واقع در بخش 3 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان شهید قرنی خیابان شهید شاداب نرسیده به خیابان استاد نجات اللهی جنب غربی هتل قدس طبقه چهارم و با کیفیت آپارتمان موضوع ارزیابی در طبقه چهارم یک ساختمان جنوبی شش واحدی واقع است به مساحت 158متر و 46دسیمتر مربع مالک پرویز مرند شجاعی مالک شش دانگ عرصه و اعیان جنس نما ساختمان ورق کامپوزیت است هر یک از طبقات روی همکف شامل یک واحد اختصاصی و آسانسور و راه پله مشاعی است پوشش کف راه پله سنگ و نرده آن آهنی است . داخل آپارتمان شامل آبدارخانه شامل آبدارخانه هال میانی پنج اتاق و سرویس بهداشتی است. پوشش غالب کف لمینت و پوشش غالب دیوار گچ و رنگ است . سرمایش اسپیلت دیواری و گرمایش رادیاتور است .جنس قاب پنجره ها آلومنیوم است . حسب اظهار یک پارکینگ و یک انباری دارد .آپارتمان در اختیار پرویز مرند شجاعی معرفی شد .در وضعیت موجود کاربری اداری است و مجاور درب ورودی تابلوی شرکت حمل و نقل بین المللی ایران دهر مشاهده شد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش شدانگ آپارتمان به مبلغ 80.000.000.000 ریال معادل هشت میلیارد تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مذکور طبقه4 در تصرف پرویز مرند شجاعی می باشد . ملک تجاری است . ملک در اجاره کسی نمی باشد ونامبرده مذکور مالک می باشد .و ملک تحت تصرف خودش است . لذا مقرر گردید مطابق ماده هشتادویک ممیز سیصدوبیست وسه هزارم سهم مشاع از100سهم ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 327فرعی از 3409اصلی بخش 3تهران به مبلغ 65.059.000.000ريال در روز دوشنبه مورخ24/11/1401 ازساعت 12الی 12:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

24/11/1401