یک دستگاه اپارتمان خیابان پیروزی

24000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980236401128
شماره آگهی:
140168460000550673
شعبه صادر کننده:
شعبه 6 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي
(آگهی مزایده اموال غیر منقول)

در اجرای مواد 230 و 231 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و در راستای دستور دادیار شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه 14 تهران مورخ 1401/09/23 در پرونده کلاسه 9409980236401128 و شماره بایگانی 0100049 مبنی بر مزایده پلاک ثبتی 164272 فرعی از 4476 اصلی مفروز و مجزا شده از 40119 فرعی از 4476 اصلی قطعه 3 واقع در تهران خیابان پیروزی خیابان طبرسی کوچه حاجی زاده پلاک 6 طبقه 2 ، که ملک یاد شده توسط کارشناس محترم دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است:

مشخصات ثبتي ملك:

فرعي 164272 از اصلي 4476 مفروز و مجزي شده از 40119 فرعي از اصلي مذكور قطعه 3 وضعيت خاص عرصه و اعيان واقع در طبقه دوم بنام اصغر رحيمي فرزند يداله به مساحت 69/37 مترمربع بانضمام قدرالسهم از عرصه و مشاعات و ساير مشتركات بانضمام يك باب انباري قطعه دوم تفكيكي به مساحت 1.55 مترمربع

مشخصات آپارتمان:

آپارتمان دو اتاق خوابه به مساحت 69.37 متر مربع بانضمام 1.55 متر مربع انباري دوخوابه شامل سالن و آشپزخانه اوپن و سرويس حمام و دستشويي، كف سنگ پلاك كف آشپزخانه سراميك گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي بدون پاركينگ و آسانسور در ساختمان 4 طبقه روي پاركينگ با قدمت 12 ساله.

نظريه كارشناسي:

ارزش روز ملك به مشخصات فوق فارغ از هرگونه بدهي و بازداشتي 24000000000 (بيست و چهار ميليارد ريال تمام) ارزيابي و اعلام مي گردد.

در روز شنبه مورخ 1401/11/08 از ساعت 9:30 الی 11:30 در دفتر شعبه ششم اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 14 تهران واقع در تهران خیابان نبرد جنوبی بلوار کوثر جنب بازار گل محلاتی دادسرای ناحیه 14 تهران طبقه اول از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد، فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. .چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد، ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده، به نفع دولت ضبط خواهد شد. متقضیان می توانند در صورت تمایل ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/08