یک دستگاه اپارتمان خیابان وحدت اسلامی

12800000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007693049
شماره آگهی:
140168460000552046
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0100900/ج تاریخ مزایده 1401/10/26 ساعت 13 الی 13/30

 

به موجب تقسیم ترکه و دستور فروش شماره 140168390002860693 مورخ1401/37 و اجرائیه شماره 428370مورخ 1401/4/5 در پرونده کلاسه 0100900 شعبه 31دادگاه عمومی تهران موضوع دعوی امیر عباس کیهانی به طرفیت امین و محمد حسن هردو خانوادگی بنام کیهانی و ناهید ابوالقاسم مبنی بر فروش ملک مشاع که حسب دستور دادگاه پلاک ثبتی شماره 3692/59 واقع در بخش 5 تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 12/800/000/000 ریال معادل 1/280/000/000تومان ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: طرفین دعوا

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: تهران -خیابان وحدت اسلامی -روبروی اداره اگاهی -کوچه پهلوان حسن -نبشرقی کوچه بن بست ازیتا -پلاک 92 -طبقه 4 واحد 4 مسکونی میباشد

3-وضعیت ثبتی:طی مندرجات مربوطه ششدانگ یک واحد در طبقه 4 به مساحت 49/89 متر مربع و قطعه 4 تفکیکی با پلاک ثبتی 59 فرعی از 3692 اصلی مفروز از 6 فرعی ازاصلی در بخش 5 تهران بانضمام پارکینگ قطعه یک به مساحت 12/47 متر مربع در طبقه همکف بانضمام انباری قطعه یک به مساحت 3/27متر مربع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات میباشد 10 سال ساخت بوده بصورت جنوبی ساز با عرصه و دو نبش و با اسکلت بتنی و نمای سنگ در طبقه 5 و همکف بصورت فضای پارکینگ و انباری و در طبقات اول الی چهارم بصورت تک واحد و در کل دارای 4 دستگاه اپارتمان مسکونی بوده و ساختمان دارای اسانسور و -واحد دارای یک هال پذیرائی -یک اتاق خواب -اشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف دارای یک حمام و یک سرویس بهداشتی ایرانی و یک سرویس بهداشتی فرنگی و کفپوش سرامیک و دیوارهای نقاشی شده و سیستم گرمایشی ابگرمکن و بخاری و سرمایشی کولر ابی و دارای پنجره های فولادی و دربهای اچ دی اف و دارای ایفون تصویری و انشعاب برق مستقل شعاب اب و گاز اشتراکی و دارای اسانسور و یکباب انباری و یک واحد پارکینگ میباشد

 4-مورد مزایده ششدانگ آپارتمان مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 12/800/000/000ریال تعین نموده است .

 مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ1401/10/26از ساعت 13الی 13/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان ایرانشهر -نرسیده به پل کریم خان – طبقه اول -اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مدنی از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه پل کریم خان واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26