یک دستگاه اپارتمان خیابان مطهری خیابان سلیمان

23000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982610600130
شماره آگهی:
140168460000555634
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرج بشماره 983721 مورخ 9/8/1401 محکوم علیه سامانتاجنابی قدس فرزند منوچهر محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 19.060.795.414 ریال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له اقای ابوذر علی حسینی ونيز پرداخت مبلغ 1.021.039.770 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 65082 فرعی از 6933 اصلی مفروزی ومجزا شده از26864فرعی از اصلی مذکور قطعه2 واقع در بخش 2 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت خیابان مطهری خیابان سلیمان خاطرخیابان وراوینی پلاک38واحددو و با کیفیت به مساحت پنجاه ممیز هشت (50.8)متر مربع واحد مورد بازدید در یک ساختمان هشت طبقه با قدمت 25سال با اسکلت فلزی شامل زیرزمین همکف و شش طبقه سه واحدی جمعا18واحد با نمای سنگ و نمای جنوبی سیمان بوده اپارتمان دارای یک اطاق هال ورودی آبدارخانه سرویس بهداشتی از نوع فرنگی و یک انباری با پنجره های یو پی وی سی و درب ورودی چوبی با حفاظ فلزی بوده که بازسازی شده و کف آن لمینت بدنه کاغذ دیواری کف سرویس بهداشتی و آبدارخانه سرامیک و بدنه کاشیکاری شده است .سیستم گرمایش شوفاز با موتور خانه مرکزی و سرمایش اسپلیت و دارای برق اختصاصی و اب و گاز مشترک می باشد که در زمان بازدید .با عنوان دفتر موسسه حقوقی مورد بهره برداری بود این واحد فاقد پارکینگ و انباری است ساختمان دارای یک دستگاه آسانسور و اتاق سرایداری در حیاط می باشد ورودی همکف از خیابان وراوینی و زیرزمین از خیابان زیرک زاده است هفت مورد بازداشت دائم دارد با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 23.000.000.000 ریال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید پس از مراجعه مشخص شد ملک اداری مسکونی میباشدکه واحد دو بصورت اداری و دفتر وکالت در حال استفاده است. لذا مقرر گردید شش دانگ پلاک ثبتی بشماره 65082 فرعی از 6933 اصلی مفروزی ومجزا شده از26864فرعی از اصلی مذکور قطعه2 واقع در بخش 2 تهران در روزشنبه مورخ01/11/1401 ازساعت 10الی 10:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

سعید برخورداری

مدیر اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

01/11/1401