یک دستگاه اپارتمان  خيابان پيروزي

28000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003863270
شماره آگهی:
140168460000544632
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهي مزايده اموال غير منقول

به موجب دادنامه شماره140168390012081790 مورخ 1401/08/28 صادره از شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي تهران که طي پرونده اجرائي به کلاسه 0101155/ج خواهان اقای حسین سیف سعیدی خوانده گان آقایان وخانمها الهام شبنم محسن همگی سیف سعیدی ومنصوره کاظمی وفا به خواسته دستور فروش ملک مشاعي به پلاک به شماره 204000 فرعي از 4476 اصلي واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران استان تهران به نشانی تهران  خيابان پيروزي خیابان بنائی بن بست نهم پلاک 10طبقه دوم توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تقسيم وجه حاصل از فروش بين طرفين به نسبت سهم ارث بشرح ذيل توصيف وارزيابي ميگردد

مشخصات سند مالكيت

تصویر مدارک ابرازی ششدانگ یکدستگاه اپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول دارای سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 200574الف 85ثبت شده ذیل شماره 267424صفحه 2دفتر 1626بمساحت هشتادمتر وشش صدم مترمربع که مقدار یک وچهل وپنج صدم مترمربع ان بالکن است قطعه دوم تفکیکی شماره 204000فرعی طبق بخشنامه استانداردساز 91/23511مورخ 91/3/31از 17598به 204000تغییر یافته است از4476اصلی مفروز وباقیمانده از پلاک فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7تهران وششدانگ یکباب انباری بمساحت دووهفت صدم مترمربع شماره یک تفکیکی واقع در جنوبغربی طبقه زیر زمین با قدرالسهم ازعرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک اپارتمانهاوایین نامه های اجرایی انکه درمورخ 85/12/1بنام خانم فرحناز طاهری ثبت وسند صادر وتسلیم وسپس تمامی موردئ ثبت این سند طی سند قطعی 7664مورخ 94/9/23دفتر خانه 1322تهران به اقای ناصرسیف سعیدی منتقل گردیده است گزارش بازدید محل مورد کارشناسی درطبقه اول ساختمانی مشتمل بر4طبقه و4واحد مسکونی قرار گرفته که روی زیرزمین واقع شده است اسکلت ساختمان فلزی بانمای سنگ کف زیرزمین موزاییک وبدنه سنگ پله وپاگردها سنگ وبدنه تاقسمتی سنگ وساختمان فاقد اسانسور می باشد واحد مورد کارشناسی واقع در طبقه اول و2خوابه با سالن پذیرایی واشپزخانه اپن می باشد که کف سالن واتاق ها سنگ وبدنه وسقف اندود گچ ورنگ ودارای ابزار های دور اشپزخانه اپن با کف سنگ وبدنه کاشیکاری ودارای کابینت ام دی اف با سینگ دولگنه کف سرویسها سرامیک وبدنه کاشیکاری گرمایش بخاری وگازی وسرمایش کولر ابی ودارای انشعابات اب وگاز مشاعی وبرق اختصاصی می باشد0حدود رسیدگی چنانچه بعد از تنظیم این گزارش وارائه نظریه کارشناسی به شعبه مدارک ومستندات واطلاعات جدید متکی به اسناد قابل قبول دیگری از طرف هریک از متداعیین ارائه گرددکه در نتیجه گیری حاصله ومفاد نظریه کارشناسی صادره موثر واقع شوداز این بابت مسئولیتی متوجه این نظریه نبوده ورسیدگی به انها خارج از حدود وشمول اقدامات انجام شده می باشد که در صورت لزو.م وصلاحدید وصدور دستور ان مقام محترم قضایی وپس از اجرای تشریفات قانونی قابل بررسی واظهار نظر مجدد وارائه گزارش تکمیلی خواهد بود 2-رسیدگی های بعمل امده ونظریه کارشناسی مبتنی بر مفاد قرار کارشناسی ومحتویات پرونده واسناد ومدارک ابرازی ودر چهار چوب قوانین وضوابط ومقررات حاکم وعرف جاری بوده ومسئولیت صحت واصالت وجامعیت انها بر عهده ارائه دهندگان است وکنتور موارد فوق خارج از صلاحیت کارشناس می باشد3-مسئولیت هرگونه جعل ومخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی نسخ اصلی ورونوشتها وانکار وتردید بدلایل اسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده مدارک اطلاعات ودلایل می باشد وکنتور ان با کارشناس نمی باشدملک تخلیه نمی باشد وخواهان دستور فروش به همراه مادر وخواهر خود در ان سکونت دارد0

 نظريه كارشناسي –

 با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ اپارتمان موصوف مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به مبلغ 28/000/000/000 ريال برآورد و بعنوان قيمت پايه مزايده برآورد و اعلام ميگردد.

که مقرر گرديده که در روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 راس 10 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني ملک فوق از طريق مزايده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت

قاضي واحد اجراي احكام مدني شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران – فريده پرورش

تهران- حكيميه – تهرانپارس- خيابان سازمان آب – خيابان امام حسين (ع) – مجتمع قضايي شهيد مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27