یک دستگاه اپارتمان به مساحت129 متر

45000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007699461
شماره آگهی:
140168460000591421
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 0100328/ج این اجرای احکام ؛ موضوع دستور فروش صادره از شعبه 48 دادگاه عمومی تهران که خواهان پرونده محمود پیشکار با وکالت و خوانده مجتبی برغمندی میباشد ، مقرر شده که ششدانگ پلاک ثبتی شماره 34219 فرعی از 2395 اصلی مغروز و مجزی شده از 15480 قطعه 4 بخش 10 از طریق مزایده به فروش گذاشته شود . ملک به پلاک ثبتی مذکور پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

1)آدرس ملك:تهران- خيابان ستارخان-محله تهران ويلا-خيابان شهيدحسن رضاسهراب-خيابان سوم-پلاك 14-طبقه دوم-واحدشمالي(3)

2)مشخصات ثبتي ملك:

-براساس تصوير سندمالكيت باشماره سريال اصلي 586634ه99وتاريخ ثبت چهارم آبانماه يك هزار وچهارصد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ اعيان اعياني،ملك موردتعرفه عبارتست از:اعيان آپارتمان(وضعيت خاص طلق) به شماره 34219 فرعي از 2395 اصلي قطعه چهار تفكيكي مفروز ومجزي شده از15480 فرعي واصلي مذكور ناحيه يك بخش 10حوزه ثبت ملك شهر آراء تهران استان تهران به مساحت(129.23)صدوبيست ونه متروبيست وسه دسيمترمربع واقع درطبقه دو باحدود ومشخصات مندرج درآن وبا قيدتوضيحات كه مقدار27.95(بيست وهفت مترونود وپنج دسيمترمربع)آن بالكن بسته در شمال وشرقا هم بخيابان پيشرفته باقدرالسهم از عرصه وسايرمشاعات ومشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها وآئين نامه اجرايي آن كه مالكيت سه دانگ مشاع ازششدانگ اعيان اعياني بموجب انتقال قطعي131810 مورخ1400.07.20دفترخانه155تهران با قيدموردمعامله بيع شرط نميباشد به آقاي محمود پيشكارمنتقل گرديده است.

3)مشخصات ملك:

ملك موردتعرفه بصورت يك واحدآپارتماني درسمت شمالي طبقه دوم يك ساختمان سه طبقه شامل واحدهاي تجاري درطبقه همكف وچهارواحدآپارتماني بصورت شمالي-جنوبي درطبقات اول ودوم(هرطبقه دوواحد)بانماي سنگ-اسكلت نيمه فلزي-فاقدآسانسوروقدمت ساخت تقريبي بيش ازچهل سال قراردارد.عرصه ملك بصورت دوبرومشرف به گذرهاي شمالي(خيابان سوم)وشرقي(خيابان حسن رضاسهراب)بوده وداخل واحدكه بازسازي كامل گرديده مشتمل است بر: هال پذيرايي وسه اتاق باكف سراميك وديوارهاي باپوشش كاغذديواري.آشپزخانه بسته باكف سراميك وديوارهاي كاشيكاري شده وداراي كابينت.سرويس بهداشتي فرنگي وحمام توام باكف سراميك وديوارهاي كاشيكاري شده.سيستم سرمايش وگرمايش واحداسپيلت وداراي انشعابات آب وگازشهري مشترك وبرق مستقل ميباشد.بنابه اظهارملك دريداختيارخوانده قراردارد و برابر ادعاي خوانده ملك توسط وي و به هزينه ايشان بازسازي شده كه بررسي اين ادعا و اختلافات حقوقي ايشان با خواهان خارج از صلاحيت هيات كارشناسي بوده و مستلزم رسيدگي قضايي است.

نظريه كارشناسي:

باعنايت به جميع جهات،ارزش ششدانگ ملك موردتعرفه بامشخصات مندرج در متن گزارش،فارغ ازهرگونه ديون وتعهدات به هريك ازسازمانها،ارگانها،شهرداري،بانكهاوهريك ازاشخاص حقيقي وحقوقي وهرگونه خلافي و.،مبلغ 45.000.000.000 ريال معادل چهار ميليارد و پانصد ميليون تومان وارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ آن مبلغ 22.500.000.000 ريال معادل دوميليارد ودويست وپنجاه ميليون تومان،برآوردواعلام ميگردد.

مذکور مقرر شده ملک فوق الذکر در ساعت 13:30 مورخ 1401/11/11 از طریق مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان ایرانشهر به فروش گذاشته شود . شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت رانقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشوند و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تاموجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد.

مدیر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی- فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11