یک دستگاه اپارتمان به مساحت 90/8متر

10500000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980227500216
شماره آگهی:
140168460000564432
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده امول غیرمنقول

بموجب دادنامه صادره از شعبه 15دادگاه عمومی تهران در پرونده اجرایی کلاسه فوق دعوی محمد علی سعیدی بطرفیت رضا رضا زاده سفیده ئی محکوم است به پرداخت مبلغ 21/922/602/712 ریال بابت محگوم به ومبلغ 1/096/130/135 ریال بابت نیم عشر دولتی که براین اساس ملک مورد اشاره توسط این اجرا توقیف گردیده بوسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک بشرح 23/000/000/000 ریال و ارزش سه دانگ به مبلغ 10/500/000/000 ریال توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

آدرس ملک واقع در تهران خیابان امام خمینی خیابان سلیمانی غربی کوچه شهید خضایی پلاک 10 طبقه همکف واحد 1

الف) محل و مشخصات ثبتی پلاک ثبتی شماره 84 فرعی از 420 اصلی بخش 4به مساحت 90/8 متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 19905801042002574 مورد ثبت شماره 87580 در صفحه 362 دفتر 224 دفاتر جنوب بخش چهار حوزه ثبت ملک مولوی تهران با مالکیت آقای رضا رضازاده به شماره ملی 0043649300 فرزند عباس به مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 639672 سری ب سال 93 به مالکیت قید گردیده است.ج) توصیفات و توضیحاتملک مورد نظر یک قطعه آپارتمان واقع در مجتمع 9 واحدی که قسمت شرقی و غربی ملک واقع شده با یک بنای حدوداً 25 ساله در هنگام بازدید با مساحت بیش از 90/8 متر مربع، دو خوابه، کف موزاییک، دارای حال و پذیرایی و سرویس بهداشتی کامل، سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر، فاقد آسانسور دارای یک حیاط حدوداً 15 متری، با انشعابات و کنتور، آب و گاز مشترک و برق مجزا، کابینت می باشد.د) نظریه نهایی:با توجه به بررسی های به عمل آمده و مطابق وضعیت سندی و در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار در قیمت زمان و محل وقوع ملک و بازار روز معاملات صرف نظر از افزایش مساحت محل، هرگونه واگذاری های احتمالی و هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک ها و شهرداری و ارزش املاک مورد نظر به انضمام متعلقات و مشترکات و انشعابات در صورت قابلیت نقل و انتقال و مستحق الغیر نبودن به شرح ذیل می باشد:مجموع ارزش شش دانگ ملک مورد نظر مبلغ 23.000.000.000 ریال معادل دو میلیارد و سیصد میلیون تومان بوده که از ارزش کل میزان سه دانگ ملک مزبور وبه میزان مالکیت محکوم علیه و به مبلغ 10.500.000.000 ریال معادل یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان تمام می باشد.فروخته میشود.مقرر گردید سه دانگ ملک مذکور درتاریخ  1401/11/09 از ساعت  11 الی11/30 در نشانی : واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی از طریق مزایده بفروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود ، ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 21712990080005 بنام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید و در غیر اینصورت 10 درصد پرداختی بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09