یک دستگاه اپارتمان به مساحت 78/96متر

7000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980259500699
شماره آگهی:
140168460000569426
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کلاسه 0104441 تاریخ 1401/10/26 ساعت /3013الی14/00 بموجب دادنامه شماره 9709970259500133مورخ 1397/02/17 و اجرائیه 9810420259500092مورخ 1398/03/28 صادره ازشعبه 57 دادگاه عمومی تهران ودرپرونده اجرایی کلاسه 0104441دعوی عمران رضایی افشار بطرفیت شهاب بهارلو محکوم است به پرداخت مبلغ1/948/834/933ریال بابت کل محکوم به ومبلغ97/441/746ریال بابت نیم عشراجرایی(مجموع محکوم به ونیم عشراجرایی 2/046/276/679ریال) که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی 1538/11قطعه1تفکیکی متعلق به خانم ملیحه رسولی شوشتری (وثیقه گذار)توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری دودانگ مشاع از ششدانگ بشرح ذیل توصیف اجمالی به مبلغ 7/000/000/000ریال(هفتصدمیلیون تومان) ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: ملیحه رسولی شوشتری

2-محل وقوع ملک:تهران خ کارگر جنوبی خ معیری خ صداقت ک فخیم پلاک 9

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک:طبق تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره سریال اصلی 651533سری ب96تاریخ 1396/12/12وبه تاریخ ثبت 1396/11/28مضبوط در پرونده عبارت است از 2دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان با وضعیت خاص طلق به شماره 11فرعی از 1538اصلی مفروز ومجزی شده از 3فرعی از اصلی مذکور قطعه 1تفکیکی به مساحت 78/96مترمربع واقع در طبقه همکف که مقدار 20/30مترمربع آن جزء گذر خواهد بود با قدرالسهم ازعرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرایی آن که مالکیت آن ازطریق انتقال قطعی شماره 62954تاریخ 1386/08/19توسط دفترخانه اسنادرسمی شماره 282شهرتهران به نام خانم ملیحه رسولی شوشتری باملاحظه حدود ومفروزات وحقوق ارتفاقی ملک میباشد.آپارتمان موردکارشناسی درطبقه همکف ساختمان مسکونی دونبش 4طبقه ای تک واحدی شامل طبقان همکف و3طبقه روی همکف با قدمت حدود 25سال ساخت تقریبا در انتهای بن بست فخیم قرار دارد که در موقعیت شمالی گذر واقع میباشد. ساختمان کلا فاقد پارکینگ انباری وآسانسور بوده ودارای حیاط مشاعی درجنوب عرصه است که همه واحدها از طریق درب حیاط به آن دسترسی دارند وآپارتمان مورد کارشناسی طبقه همکف نیز ،ازطریق درب اتاق خواب دارای دسترسی به حیاط مشاعی میباشد.ساختمان دارای درب ورودی آدم رو دو لنگه آهنی شیشه خور درب حیاطی سه لنگه آهنی نمای آجر سه سانتی با پنجره های آهنی با شیشه یک جداره درب بازکن تصویری آب و گاز اشتراکی برق مشاعی کف پله ها سنگ ودیوارهای راه پله قرنیز واندود گچ و رنگ نرده راه پله آهنی پوشش کف حیاط موزائیک ودیوارهایش قرنیز سنگ وآجرسه سانتی میباشد.

آپارتمان مورد کارشناسی بصورت دو خوابه با آشپزخانه باز وکابینت فلزی بوده که سرویس بهداشتی حمام دارای توالت فرنگی است وسرویس دیگر شامل توالت ایرانی وروشویی میباشد.آپارتمان دارای درب ورودی چوبی دو لنگه حفاظ دار آهنی آکاردئونی درب های داخلی چوبی پنجره های اهنی با شیشه یک جداره درب بازکن تصویری کف ودیوار آشپزخانه وسرویس ها سرامیک وبقیه دیوارها به غیر از اتاق خواب شرقی که قرنیز واندو گچ ورنگ است تاحدود یک متری پاشنه دیوارها سرامیک والباقی تا سقف انود گچ ورنگ میباشد،سرمایش کولر آبی گرمایش آبگرمکن وبخاری گازی ودارای امتیازات وانشعابات برق اختصاصی واب وگاز اشتراکی است.

وضعیت ملک ازلحاظ اجاره ومدت ومیزان اجاره: خانم ملیحه رسولی شوشتری وخانواده اش در شش دانگ اپارتمان موردکارشناسی سکونت دارند.

-قدمت وکمیت وکیفیت بنا تعداد واحدها عرض گذر وقوع طبقه وسایر عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ عرصه واعیان آپارتمان مشاعی مسکونی مورد کارشناسی مبلغ 21/000/000/000ریال ارزیابی ودرنتیجه ارزش دودانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان آپارتمان مشاعی مسکونی 7/000/000/000ریال معادل هفتصد میلیون تومان محاسبه میشود.

بنابراین مقررگردید وفق ماده 51قانون اجرای احکام 0/58دانگ از دودانگ عرصه و اعیان ملک در قبال مبلغ 2/046/276/679ریال رروز دو شنبه مورخه 1401/10/26 ازساعت /3013الی 14/00 ازطریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدمدنی واقع درتهران خبابان خیابان ایرانشهر -نرسیده به پل کریم خان -طبقه همکف -اجرای احکام متمرکز-شعبه 57 دادگاه بفروش میرسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدفروخته خواهدشد.ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذومابقی ثمن راخریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن رابه این اجراء تحوبل نمایددرغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.دادگاه در تحویل ملک فروخته شده به برنده مزایده هیچگونه مسئولیتی ندارد و هزینه انتقال سند بر عهده خریدار میباشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/10/26