یک دستگاه اپارتمان به مساحت 65.52متر

32500000

توضیحات

شماره پرونده:
140034920000532014
شماره آگهی:
140168460000590824
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان لاهیجان بشماره 0100602 مورخ 29/8/1401 محکوم علیه شرکت ماشین سازی میر نظام محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 105.149.215.794 ریال و مبلغ ریال حق الاجرای دولتی می باشد به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له اداره تصویه امور ورشکستگی به جانشینی از شرکت پرندک خزر ونيز پرداخت مبلغ 6.181.059.794 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 35507 فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش 2 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان شهید بهشتی خیابان صابونچی نبش کوچه چهارم پلاک 20 طبقه زیرزمین سمت شمال غرب و با کیفیت حسب بازدید بعمل آمده آپارتمان فوق الذکر به مساحت 65.52متر مربع(شصت وپنج ممیز پنجاه ودو) با شماره بازداشتی الکترونیک 140105801025001798 مالک حقوقی ماشین سازی میر نظام شش دانگ عرصه و اعیان در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است .محدودیت مالکین محدودیت مالک حقوقی ماشین سازی واقع در طبقه زیرزمین یک ساختمان 4طبقه نما سنگ شاملب طبقات زیرزمین همکف اول و دوم مجموعا جهت 16واحد آپارتمان قرار گرفته است درب ورودی نفررو دسترسی از طریق راه پله ساختمان فاقد آسانسورکف راه پله و راهرو از سنگ پنجره ها آلومنیومی و درب های داخلی چوبی می باشد .آپارتمان ارزیابی و مذکور در زمان بازدید بصورت اداری مورد استفاده سالن سه اتاق آبدارخانه با کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی سیستم گرمایش شوفاز سیستم سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات شهری آب و برق و گاز می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 32.500.000.000ريال ارزیابی و مذکور اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک تجاری استفاده می شود .سند آن مسکونی می باشد . و در اجاره نمی باشد .و متعلق به شرکت می باشد .و متصرف نیز خود شرکت ماشین سازی نظام می باشد . .لذا مقرر گردید شش دانگ پلاک ثبتی مذکور در روز چهارشنبه مورخ 12/11/1401 ازساعت 9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

سعید برخورداری

مدیراول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

12/11/1401