یک دستگاه اپارتمان به مساحت 51 متر

8000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980242801235
شماره آگهی:
140168460000643430
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0003351/115ج از شعبه 115دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 140023017شعبه 10تجدیدنظر استان تهران — اجراییه 140087261مورخ 1400/5/9-محکوم له آقای پوریا جشنانی فرزند حسین -محکوم علیه آقای مهدی تاری اندی فرزند ناصر- محکوم به 310/600/000ریال — خسارت تاخیرتادیه 1/017/333/796ریال — هزینه دادرسی 8/929/400ریال — هزینه کارشناسی 21/000/000ریال – حق الوکاله وکیل14/908/800ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی 6974/31939مالک3دانگ از 6دانگ به نام محکوم علیه و مورد بازداشتی ذینفع آقای آقای سعید نوده فراهانی از اجرای اسناد رسمی شعبه 4 تهران به میزان 2/000/000/000ریال بعلاوه نیم عشراجرای دولت با حفظ حقوق بازداشت کننده -فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

عطف به قرار کارشناسی مربوط به پرونده به شماره بایگانی ۰۰۰۳۳۵۱ موضوع دعوی مطروحه درخصوص ارزیابی سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی۳۱۹۳۹ فرعی از ۶۹۷۴ اصلی پس از بررسی مدارک ارائه شده و معاینات فنی به عمل امده

بازدید از محل در معیت نماینده احدی از طرفین پرونده و مامور کلانتری واقع در تهران خیابان دماوند خیابان شجاع الدین داوودی وحیدیه کوچه شهید حمید کریمی خورشید پلاک ۱۷ طبقه چهارم گزارش کارشناسی بشرح زیر باستحضار عالی میرساند

الف مشخصات ثبتی

با توجه به روگرفت مدارک ابرازی طبق تصویر پاسخ استعلام دریافتی از اداره ثبت به شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۲۵۰۲۹۶۵۱ مورخ ۲۴ ۹ ۱۴۰۰ مراتب بازداشت پلاک ثبتی به شماره ۳۱۹۳۹ فرعی از ۶۹۷۴ اصلی بخش ۲ به مساحت پنجاه و یک متر و چهل و دو دسیمتر مربع ۵۱ متر و ۴۲ دسی متر واقع در طبقه چهار با شماره دفتر بازداشتی ۱۴۰۰۰۵۸۰۱۰۲۵۰۰۴۱۱۲ مالک آقای مهدی تاری اندی با شماره ملی ۰۰۷۹۰۲۹۹۱۴ مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۲۷۱۰۰۲ سری الف سال ۹۷ در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است

محدودیت مالکین آقای مهدی تاری اندی یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شمار۱۳۹۹۰۵۸۰۱۰۱۴۰۰۳۴۹۹ مورخ ۶ ۷ ۱۳۹۹صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران به نفع برای مالکیت مهدی تاری اندی بازداشت میباشد

ب اعیانی و مشخصات ساختمان

با عنایت به بازدید به عمل آمده اعیانی احداث شده در عرصه یک ساختمان ۵ طبقه مسکونی طبقه همکف با بهره برداری پارکینگ و انباری طبقات اول تا چهارم درهر طبقه ۱ واحد بنا شده و در مجموع ۴ واحد مسکونی است

آپارتمان واقع در طبقه چهارم دارای سالن پذیرایی یک اطاق خواب با یک دستگاه سرویس بهداشتی یک دستگاه دستشویی و حمام فرش کف سالن و اطاق سرامیک اشپزخانه اپن همراه با کابینت ام دی اف بدنه دیوارها رنگ و کاغذ دیواری فرش کف سرویس ها سرامیک و بدنه دیوار کاشی پنجره پروفیل پی وی سی همرا با شیشه دو جداره سیستم برودتی کولرآبی و گرمایش پکیج و رادیاتور میباشد

موقعیت عرصه نسبت به گذرشمالی نمای ساختمان سنگ پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ دیوار راه پله سرامیک تا سقف پنجره پروفیل پی وی سی نرده های راه پله پروفیل استیل دارای آسانسور دارای کنتور آب مشترک کنتوربرق و گاز اختصاصی عمر بنا حدود ۶ سال میباشد

در زمان بازدید ملک مورد تعرفه در ید مالک میباشد

ج حدود رسیدگی

گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارک ابرازی موجود در پرونده معاینه محل ابرازی متقاضی موارد مشابه دادخواست و قرار کارشناسی میباشد تشخیص اصالت اسناد در صلاحیت اینجانب نیست بدیهی است چنانچه بعد از ارائه این نظریه اطلاعات قابل اتکای دیگری و مغایر با زمان کارشناسی ارائه شود به نحوی که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد مسئولیتی متوجه این کارشناسی و اقدامات انجام شده نبوده و رسیدگی به آنها خارج از این حدود میباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضایی نظریه تکمیلی و یا اصلاحی قابل ارائه خواهد بود

نظریه کارشناسی

به نظر اینجانب با عنایت به مراتب فوق و وضع و موقعیت مکانی و مقطع زمانی و مقدار مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا با کاربری مسکونی ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ اعم از عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی فوق ۳۱۹۳۹ فرعی از ۶۹۷۴ اصلی به مساحت پنجاه و یک متر و چهل و دو دسیمتر مربع ۵۱ متر و ۴۲ دسی متر واقع در طبقه چهار در شرایط موجود و صرفنظر از تعهدات بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال دیون احتمالی بلامانع و بلامعارض بودن و فارغ از احراز مالکیت و انتساب به هر شخص حقیقی یا حقوقی و مشروط بر صحت و اعتبار مدارک ابرازی و فقدان هر گونه مانع در انتقال سند و تحویل ملک در شرایط روزبرابر مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل هشتصد میلیون تومان برآورد و تقویم میگردد

تاریخ مزایده1401/12/10 ساعت 13 الی 13/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/10