یک دستگاه اپارتمان به مساحت 42.15 متر طبقه دو

47000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001767204
شماره آگهی:
140168460000593377
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/24
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول -دستور فروش

باسمه تعالي

نظر به اين که طي اجراییه صادره ي شماره ي 140168390005570717 مورخه ي 1401/04/28 صادره از شعبه 80 دادگاه حقوقی تهران له مریم نبی نژاد فرزند محمد علیه 1-جابر بدری شیشوان فرزند حسن 2-سعید بدری فرزند حسن مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی 38 فرعی از 53089 اصلی 6933 قطعه 6 بخش 2 تهران

نشانی: سهروردي شمالي ، بالاتر از ميدان شهيد قندي ، پلاك 616 ، طبقه دوم واحد شمال غربي ، واحد 6

مشخصات سند مالكيت :عرصه و اعيان آپارتمان (وضعيت خاص طلق) به شماره 53089 فرعي از 6933 اصلي قطعه 6 تفكيكي مفروز و مجزا شده از 8084 فرعي از اصلي مذكور بخش 2 حوزه ثبت ملك نارمك تهران استان تهران به مساحت 55.31 مترمربع واقع در سمت شمال غربي طبقه دو . بانضمام انباري قطعه 7 تفكيكي به مساحت 42.15 مترمربع و انباري قطعه 8 تفكيكي به مساحت 11.05 مترمربع هر دو در طبقه زيرزمين ، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن ، كه سند تك برگ چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعيان آن به شماره چاپي 948838 سري ب سال 98 و با شماره شناسه يكتا 139820301025044382 ثبت و صادر گرديده است . سابقه پلاك طبق بخشنامه استاندارد سازي پلاك فرعي 53089 و 53090 و 53091 به 53089 تغيير يافته است .

طبق گواهي پايان كار آپارتماني به شماره 47771 مورخ 1397/10/12 صادره از سوي شهرداري منطقه 7 تهران ، مساحت زمين طبق سند 412.50 مترمربع و آپارتمان با كاربري اداري به مساحت 55.31 مترمربع و مساحت كل زير بنا 108.51 مترمريع با اسكلت فلزي اعلام شده است .

مشخصات ملك :آپارتمان در مجموعه 12 واحدي واقع شده است. ساختمان نما سنگ و آجر سه سانتي،فاقد آسانسور وحدوداً 32 سال ساخت مي باشد.آپارتمان داراي هال و پذيرايي ، كف ها پاركت ، ديوارها ديوار كوب، آبدارخانه كف پاركت ديوار كاشي كابينت MDF ، سرويس بهداشتي كف سراميك ديوار كاشي ،پنجره ها دو جداره UPVC سرمايش كولر آبي و گرمايش موتورخانه مركزي مي باشد، و به هنگام بازديدآپارتمان تخليه بود . در مشاعات داراي اتاق سرايداري مي باشد .

نظريه كارشناسي :با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 47/000/000/000ريال (چهار ميلياردو هفتصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

مقرر شده مقدار 6دانگ پلاک ثبتي موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05راس ساعت 11:30 صبح از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي خيابان شيخ بهائي انتهاي کوچه 12 متري اول اتاق مزايده واقع در طبقه اول مجتمع قضائي شهيد صدر به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره چک بين بانکي معتبر ) را في المجلس پرداخت نموده و الباقي ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا کليه هزينه هاي مربوط به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار يا برنده مزايده مي باشد واين اجراي احکام هيچگونه مسئوليتي در قبال تحويل ملک به برنده مزايده ندارد وتحويل مستلزم تقديم دادخواست مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05