یک دستگاه اپارتمان به مساحت 164/73متر

60000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000898780
شماره آگهی:
140168460000638625
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 246 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران
تاریخ صدور:
1401/11/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول / منقول ( نوبت اول )

به موجب دادنامه شماره 277 مورخه 94/05/24 صادره از شعبه 246 مجتمع قضایی خانواده یک تهران در پرونده اجرایی کلاسه 0000010 محکوم علیه آقای سعید مسلمی کوپائی فرزند قاسم محکوم است به پرداخت تعداد500 قطعه سکه تمام بهارآزادی بابت مهریه و مبلغ 13/940/000 تومان بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم زهرا اصلانی فرزند نصرت اله و پرداخت 1/20 اصل خواسته بابت هزینه اجرائی (نیم عشر) در حق صندوق دولت ، که حسب تقاضای محکوم له و به موجب نامه ریاست محترم واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران یک واحد آپارتمان بشماره ثبتی 230فرعی از 3952 اصلی بخش3 متعلق به محکوم علیه ، به نشانی : ضلع جنوب غربی میدان انقلاب ساختمان اسفند طبقه 2 واحد9 ، توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح ارزیابی گردید؛ ملک مورد ارزیابی شامل یکواحد آپارتمان تحت استفاده اداری بالای 50سال ساخت و بازسازی شده به مساحت 164/73مترمربع واقع در سمت شمالغرب طبقه دوم یک ساختمان تجاری اداری می باشد. که ساختمان اصلی بصورت جنوبی ساز با اسکلت فلزی و نمای سنگ بنحوی احداث گردیده که طبقه همکف بصورت واحدهای تجاری و بانک و درمانگاه بوده و درنیم طبقه اول الی سوم درکل دارای 18 واحد آپارتمان بوده و ساختمان مزبور فاقد آسانسور می باشد . همچنین فضای داخلی آپارتمان مورد ارزیابی بصورت بازسازی شده و تحت استفاده اداری، دارای دو سالن ورودی و 4اتاق و آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف، دارای یک سرویس بهداشتی ایرانی، دارای کفپوش سرامیک و دیوارهای نقاشی شده و دربهای اچ دی اف و پنجره های یو پی وی سی و دارای گرمایش بخاری و آبگرمکن و سرمایش کولر آبی و دارای آیفون تصویری و دارای یک تراس و دارای انشعاب برق مستقل و انشعاب آب و گاز اشتراکی بوده و حسب الاظهار در شرایط روز معاینه در بهره برداری مستأجر عادی عنوان گردید . با عنایت به موارد مطروحه و باتوجه به موقعیت روز املاک مشابه و درحال نقل و انتقال در موقعیت مکانی آپارتمان مورد نظر با پلاک ثبتی 230/3952 بخش 3 تهران با مساحت 164/73 مترمربع با توجه به کاربری،کیفیت و قدمت ساخت و امکانات مربوطه، ارزش پایه ششدانگ آپارتمان مورد ارزیابی با کلیه منضمات و با کلیه حقوق مکتسبه و صرفهنظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و درصورت اصالت اسناد و امکان انتقال به غیر، درکل برابر شش میلیاردتومان معادل 60/000/000/000ریال ارزیابی میگردد .

لذا مقرر گردید آپارتمان آقای سعید مسلمی کوپائی از ملک موصوف در مورخه 1401/12/15 از ساعت 9:30 الی10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان در واحد اجرای احکام شعبه 246 ( ویژِه شاهد ) واقع در تهران خیابان آیت اله طالقانی خیابان شهید سیدعباس موسوی (فرصت سابق) جنب موزه شهداء پلاک 53 طی مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مورد مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی مبلغ میبایست حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تاریخ مزایده توسط خریدار به حساب سپرده دادگستری واریز و اصل قبض بانکی به واحد اجرای احکام تسلیم گردد. در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده میباشند میتوانند پس از مراجعه به نشانی ملک از موقعیت مکانی و ظاهری ملک بازدید بعمل آورند .

ضمنا هزینه های قانونی نقل و انتقال میبایست طبق مقررات و بعهده برنده مزایده بوده و پرداخت گردد. متقاضیان میتوانند در زمان مقرر بصورت حضوری در جلسه مزایده به این اجراء مراجعه تا در مزایده شرکت نمایند ./.

دادورز اجرای احکام شعبه 246 دادگاه خانواده تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/15