یک دستگاه اپارتمان به مساحت 124 متر

62000000

توضیحات

شماره پرونده:
140047920001325200
شماره آگهی:
140168460000558840
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان آمل بشماره 0000525 مورخ 30/8/1401 محکوم علیه امیر حسین یحیی پور گنجی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ9.450.000.000 ریال و مبلغ 472.455.000ريال رهن بانک و مبلغ50.000.000ريال هزینه کارشناسی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له سید مرتضی رجایی رامشه ونيز پرداخت مبلغ 472.500.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 58681 فرعی از 126 اصلی واقع در بخش 11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران آشرفی اصفهانی بلوار مرزداران خیابان ناهید جنوبی گلستان هفتم پلاک 22طبقه سوم و با کیفیت ساختمان با قدمت حدود 8سال شامل 5طبقه مسکونی با نمای سنگ و یک طبقه همکف با کاربری پارکینگ و یک طبقه زیرزمین با کاربری انباری و پارکینگ می باشد . آپارتمان مورد نظر در طبقه سوم سمت شمال غربی واقع شده و دارای سالن سه باب اتاق خواب سرویس بهداشتی حمام آشپزخانه و بالکن بوده کف واحد سنگ و دیوارها دارای پوشش رنگ می باشد .همچنین سیستم سازه ای ساختمان قاب خمشی بتنی و سیستم کف تیرچه بلوک و سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش شوفاژ و موتورخانه می باشد .ملک مذبور دارای انشعابات آب و گاز و برق و دارای تلفن بوده و همچنین ساختمان دارای آسانسور و یک انباری و دو پارکینگ اختصاصی می باشد .در زمان بازدید ملک در اختیار مستاجر بود .مساحت آپارتمان 124.1متر بوده به نام امیر مرادآبادی به میزان شش دانگ عرصه وعیان می باشد .دارای یک واحد پارکینگ به مساحت 11متر مربع قطعه سیزده و یک باب انباری در سمت مرکزی همکف و همچنین یک واحد پارکینگ مسکونی قطعه پانزده تفکیکی به مساحت 11متر مربع در سمت شرقی زیرزمین و یک باب انباری مسکونی قطعه نه تفکیکی به مساحت 3.05متر مربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 62.000.000.000 ریال معادل شش میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک در اختیار مستاجر می باشد .ملک مسکونی می باشد .800میلیون تومان رهن کرده و 3سال است که ساکن ملک می باشد . لذا مقرر گردید مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی میزان 919%دانگ بابت محکوم به به مبلغ 9.500.000.000ريال و میزان 46% دانگ به مبلغ 472.455.000ريال در حق محکوم له در روز یکشنبه مورخ 02/11/1401ازساعت 10الی 10:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

02/11/1401