یک دستگاه اپارتمان به مساحت 120متر خیابان ستارخان

45750000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980229101001
شماره آگهی:
140168460000581857
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کلاسه 0101149تاریخ 1401/11/8 ساعت 13الی13/30

 بموجب دادنامه شمار 9509970229100624مورخ 95/6/27 و اجرائیه 409مورخ 96/11/29 صادره ازشعبه 31 دادگاه عمومی تهران ودرپرونده اجرایی کلاسه 01011499901985 دعوی اعظم کچوئی دیدنی بطرفیت ولی قاسمی پور فرزند محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ5/947/993/771ریال بابت کل محکوم به ومبلغ297/399/689ریال بابت نیم عشراجرایی که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی 44408 فرعی از 2395 اصلی بخش بنام ثالث اقای عبداله قاسمی پور بعنوان وثیقه معرفی نموده توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی ششدانگ بنام محکوم ثالث به مبلغ 45/750/000/000ریال ارزیابی گردیده است.که به میزان مبلغ 5/947/993/771ریال بابت محکوم به و مبلغ 297/399/000ریال بابت نیم عشراز مبلغ کل به مزایده گذاشته میشود

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: عبداله قاسمی پور فرزند مالک ششدانگ میباشد

2-محل وقوع ملک:تهران -خیابان ستارخان -خیابان دوم -پلاک 16طبقه سوم شرقی -قطعه 4

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک:طبق تصویر شماره 1885018مورخ 1401/8/9 ثبت 10 تهران پلاک ثبتی 4408 فرعی از 2395 اصلی مفروز از 19858 فرعی از اصلی قطعه4 تفکیکی در طبقه سوم شرقی بخش 10 تهران شهر ارا اپارتمان طلق به مساحت 120/35 متر مربع که طبقه سوم به مالکیتعبداله قاسمی پور ششدانگ عرصه و اعیانکه 5/04/متر بالکن بانضمام انباری قطعه 4 تفکیکی به مساحت 7/74متر مربع و پارکینگ قطعه 4 به مساحت 18/5متر مربع با قدرالسهم سایر مشاعات که پارکینگ 4 شمالا 3/7متر مربع و شرقا 5 متر به پارکینگ 5 و جنوبا 3/7متر مربع درب و غربا 3/4متر مربع به دیوار سرایداری میباشد پلاک مادر جنوبی با ساختمانی قدمت 45 سال ساخت در 6 طبقه مشتمل بر طبقات زیر زمین همکف و اول الی چهارم میباشد نمای شمالی در طبقه همکف با پوشش سنگ و طبقات فوقانی با پوشش اجر نما و طبقه همکف به لابی ورودی و پارکینگ و سرایداری اختصاص دارد پارکینگ کفپوش از موزائیک و دو درب ورودی ماشین رو میباشد درب ورودی مستقل نفر رو به طبقه اول است دارای اسانسور و پلکان بین طبقات با کف سنگ و دیوار پوشش گچ و رنگ است طبقات اول تا چهارم هر کدام یک واحد مسکونی و در طبقات دوم وسوم هر یک دو واحد مسکونی احداث شده جمعا 6 واحد میباشد و در طبقه سوم سمت شرقی هال و پذیرائی با کفپوش از سرامیک و دیوار گچ و رنگ و بالکن در سمت گذ شمالی و اشپزخانه بسته با کفپوش از سرامیک و دیوار و پوشش کاشی و کابینت فلزی و سرویس بهداشتی ایرانی و روشوئی با پنجره به نورگیر مشاعی و سرویس حمام و دو اطاق خواب سمت حیاط میباشد سیستم سرمایشی کولر ابی و گرمایشی موتورخانه مرکزی و شوفاژ میباشد دارای انشعاب برق اختصاصی و اب مشترک و گاز مشترک است و دارای مستاجر میباشد

-با توجه به موقعیت استقرار -قدمت ساخت -بدون احتساب هر گونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و امورمالیاتی و شهرداری -و فارغ از هرگونه احراز مالکیت و انتساب به شخص حقیقی و حقوقی و تعارض و تداخل ثبتی و بدون معارض داشتن و با کلیه شرایط موجود و عرصه و اعیان ششدانگ پلاک ثبتی 44408/2395فرعی ازاصلی بخش 10 تهران ششداگ به مبلغ 45/750/000/000ریال ارزیابی شده است که به میزان محکوم به 5/947/993/771ریال و نیم عشر 297399/659ریال به مزایده گذاشته میشود

 7-قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده:

بنابراین مقررگردید ششدانگ عرصه و اعیان ملک فوق الذکردرمورخه 1401/11/8 ازساعت 13الی 13/30 ازطریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدمدنی واقع درتهران خبابان خیابان ایرانشهر -نرسیده به پل کریم خان -طبقه همکف -اجرای احکام متمرکز-شعبه 31 دادگاه بفروش میرسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدفروخته خواهدشد.ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذومابقی ثمن راخریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن رابه این اجراء تحوبل نمایددرغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.دادگاه در تحویل ملک فروخته شده به برنده مزایده هیچگونه مسئولیتی ندارد و هزینه انتقال سند بر عهده خریدار میباشد

 اجرای احکام متمرکز شعبه 31 دادگاه ******اسحاقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/11/8