یک دستگاه اپارتمان به مساحت 101/44

49300000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003286291
شماره آگهی:
140168460000590228
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه30 / 0102911 / ج

به موجب دادنامه به شماره 140168390009048733- 1401/06/30 درخواست خانم فرناز پارسی با وکالت آقای سجاد و رسول هردو شهسواری به طرفیت ایرج پارسی دستور فروش ملک مشاعی به شماره پلاک ثبتی 29443 فرعی از 126 اصلی مفروز و مجزی از شده 4397 بخش 11 تهران به نشاني تهران- بلوار مرزداران- خ 35 متري بلوار لاله- ك لاله نهم- پلاك 4- واحد شمال غربي شماره 8- طبقه دوم روي همكف قسمت شمالي ، ارزش روز شش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي موصوف و منضمات آن با احتساب قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين نامه اجرايي آن، توسط کارشناس رسمی دادگستری ، مبلغ 49،300،000،000 ريال معادل چهار ميليارد و نهصد و سي ميليون تومان برآورد و اعلام گردیده است .

مشخصات موجود ملک : مشخصات ملك يا آپارتمان مورد كارشناسي به استناد تصوير سند مالكيت تك برگي ابرازي به شماره سريال اصلي 766148 سري ب 1400 تاريخ ثبت 8/3/1401 و مدارك مضبوط در پرونده عبارت است از سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان با وضعيت خاص طلق به شماره 29443 فرعي از 126 اصلي مفروز و مجزي شده از 4397 فرعي از اصلي مذكور قطعه 8 تفكيكي واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملك كن تهران به مساحت 101/44 مترمربع واقع در سمت شمال غرب طبقه 2 (روي همكف) كه مقدار 2/52 مترمربع آن بالكن است به انضمام انباري قطعه 8 تفكيكي به مساحت 6/04 مترمربع واقع در سمت غربي زيرزمين يك به انضمام پاركينگ قطعه 8 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت غربي زيرزمين يك با قدرالسهم از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن، كه مالكيت آن از طريق انتقال قطعي شماره 81502 تاريخ 1401/2/28 توسط دفتر خانه اسناد رسمي شماره 293 شهر تهران به نام خواهان (خانم فرناز پارسي) با ملاحظات، حدود، مفروزات، منضمات و حقوق ارتفاقي ملك به شرح مندرجات پشت تصوير سند، ثبت، صادر و تسليم شده است. پارتمان مورد كارشناسي در طبقه دوم روي همكف يك ساختمان مسكوني 14 واحدي اسكلت بتني با عمر حدود 24 ساله قرار دارد كه اين ساختمان در قسمت شمالي داراي 4 طبقه ي مشتمل بر طبقات همكف با كاربري پاركينگ و 1 و 2 و 3 بصورت مسكوني 2 واحدي و قسمت جنوبي مشتمل بر طبقات زيرزمين با كاربري پاركينگ و انباري و همكف و 1 و 2 و 3 با كاربري مسكوني 2 واحدي مي باشد. ساختمان در موقعيت جنوبي گذر حدود 12 متري قرار دارد كه فاقد آسانسور مي باشد و داراي نماهاي شمالي و جنوب سنگ، درب بازكن تصويري، درب ورودي آهني يك لنگه، درب پاركينگي ريلي كشويي ريموت كنترل دار، كف و ديوارهاي همكف و زيرزمين به ترتيب موزائيك فرنگي و قرنيز سنگي و اندود سيمان سفيد تخته ماله اي، كف پله و ديوارهاي راه پله سنگ و نرده راه پله ها نيز آهني است. آپارتمان مورد كارشناسي داراي پاركينگ و انباري بوده كه بصورت دو خوابه با آشپزخانه باز و كابينت حلبي با درب چوبي، سرويس بهداشتي دوش حمام به انضمام توالت فرنگي و روشويي و سرويس بهداشتي ديگر شامل توالت ايراني و روشويي مي باشد.آپارتمان داراي آب و گاز اشتراكي، برق اختصاصي، درب ورودي چوبي يك لنگه، درب اتاق خواب ها چوبي، درب سرويس ها آلومينيمي، درب بازكن تصويري، پنجره هاي آهني با شيشه يك جداره، سرمايش كولرآبي، گرمايش موتورخانه مركزي و رادياتور، كف اتاق خواب ها موزائيك و پوشش كفپوش پي وي سي، الباقي كف ها سراميك، ديوار سرويس ها و آشپزخانه كاشي و مابقي ديوارها نيز اندود گچ و رنگ مي باشد. به هنگام بازديد، آپارتمان مورد كارشناسي در اختيار خواهان بود و در آن سكونت دارد. لوله كشي آب سرد و گرم سرويس ها روكار بوده، به علت نم زدگي و نشتي آب و فاضلاب از سرويس هاي بهداشتي، تقريباً اندود گچ كاري اكثر ديوارهاي اشتراكي با سرويس هاي بهداشتي نم زدگي و تبلگي شديدي دارند و قسمتي از سراميك كف راهرو تخريب و برچيده شده و سپس اندود سيماني شده است. مقداري از سطح ديوار اندود گچي اشتراكي آشپزخانه با راهرو نيز داراي آثار نم زدگي و تبلگي شديدي مي باشد. حسب اظهار خواهان بدليل پوسيدگي لوله هاي شوفاژ داخل ملك مورد كارشناسي، در حال حاضر فاقد گرمايش شوفاژ مي باشند و گرمايش از طريق بخاري گازي تامين مي گردد. مقداري از سطوح كفپوش اتاق خواب ها خراب شده است. مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1401/11/17 از ساعت 13/00 الی13/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان کریمخان زند ابتدای خ ایرانشهر شمالی طبقه اول واحد اجرای احکام شعبه 30 حقوقی تهران ، از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس (بالاترین قیمت پیشنهادی ) از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه کریمخان زند کد 164 واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. لازم به ذکر است این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یغمائیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17