یک دستگاه اپارتمان بمساحت55/3 متر

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9909980213100184
شماره آگهی:
140168460000582623
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

(( آگهي مزايده اموال غیر منقول ))

در خصوص پرونده اجرائی بکلاسه 0100035/178 ج موضوع دادنامه شمارة 140068390014710824 مبنی بر محکومیت محكوم عليه سعید توفیقی فرزند: خدامراد به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی در حق محکوم له فاطمه سلطان محمدی ف:علی قربان و همچنین پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد و نیز محکوم به پرداخت هزینه اجرا درحق دولت می باشد که محکوم له در راستای استیفای مطالبات خود پلاک ثبتی 3/46488 بخش 12 تهران را معرفی که پس از بازداشت به شرح آتی توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و ارزیابی شده است که این اجرا نسبت به فروش آن تا سقف محکوم ٌ به اقدام مینماید :

آدرس ملك مورد نظر: تهران – منطقه 18 شهرداري – خيابان شهيد برادران بهرامي – خيابان شهيد شعبانعلي عسگري – نبش كوچه فاطمي – پلاك 27 فعلي – آپارتمان واقع در سمت جنوب طبقه چهار – آپارتمان قطعه هشت تفكيكي – واحد 8 ششدانگ يك قطعه آپارتمان نوع ملك طلق با كاربري به پلاك ثبتي 46488 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزا شده از 30659 فرعي از اصلي مذكور قطعه 8 در طبقه 4 و واقع در بخش 12 ناحيه 02 حوزه ثبت ملك يافت آباد تهران استان تهران بمساحت55/3 مترمربع كه مقدار1/07 مترمربع آن بالكن است.شمالا: در سه قسمت كه دوم شرقي است اول درب و ديواريست براه پله مشاعي دوم و سوم ديواريست اشتراكي با آپارتمان مجاورشرقا: ديوار به ديوار باقيمانده پلاك 3872 فرعي جنوبا: پنجره و ديواريست بفضاي حياط مشاعي غربا: در دو قسمت اول پنجره و ديواريست و دوم لبه بالكن است بفضاي گذر 10 متري موجود مشخصات منضمات ملك:ششدانگ پاركينگ قطعه 4 بمساحت12/5 واقع در طبقه 0 به حدود اربعه:شمالا: بطول2/5 متر به راه پله و محوطه مشاعي شرقا: بطول 5 متر به محوطه مشاعي جنوبا: بطول2/5 متر به محوطه مشاعي غربا: بطول 5 متر به پاركينگ 5 فواصل ذكر نشده خط مستقيم و مفروض است. مشخصات مالكيت: مالكيت سعيد توفيقي فرزند خدامراد شماره شناسنامه 3834 تاريخ تولد1357/3/28 صادره از تهران داراي شماره ملي 0071516786 با جز سهم 6 از كل سهم 6 بعنوان مالك شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 1701 تاريخ1385/6/8 دفترخانه اسناد رسمي شماره 920 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالكيت اصلي بشماره چاپي 015353 سري الف سال 98 با شماره دفتر الكترونيكي 139820301078032476 ثبت گرديده است. محدوديت: يك مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 140168990026759232 مورخ1401/6/5 صادره از شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران به نفع – براي مالكيت سعيد توفيقي بازداشت ميباشد.خلاصه اي از مشخصات فني ملك كارشناسي شده: آپارتمان كارشناسي شده در سمت جنوب طبقه چهارم از ساختماني شش طبقه اي و ده واحدي قرار دارد. همچنين محل قرارگيري عرصه ملك بنحوي است كه در سمت شمال شرقي تقاطع دو معبر مجاور خود قرار دارد و مساحت زمين پس از اصلاحي، در تصوير پايانكار215/55 مترمربع اعلام گرديده است.وضعيت طبقات موجود در ساختمان بصورت ذيل است :همكف : بجهت درب ورودي و محوطه پاركينگها طبقات اول الي پنجم : بجهت آنكه در هر يك از طبقات، دو دستگاه آپارتمان قرار دارد.آپارتمان كارشناسي شده ؛ شامل يك سالن و يك اتاق خواب و يك آشپزخانه اوپن با كابينتهاي منصوب در آن و سرويسهاي بهداشتي مربوطه ( يك توالت و يك حمام ) مي باشد. جنس كف واحد كارشناسي شده از سراميك و جنس ديوارها از كاغذ ديواري است. ساختمان داراي سرويس آسانسوراست. آپارتمان داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد. نماي ملك از سنگ است. قدمت بناي ملك، حدود شانزده (16) تخمين زده ميشود.نظريه كارشناسي با توجه به بازديد انجام شده بررسي دقيق اسناد و مدارك موجود و مشخصات فني ذكر شده در اين گزارش و عوامل موثر در ارزيابي و ….بشرح ذيل اعلام مي گردد:قيمت كارشناسي ششدانگ يكدستگاه آپارتمان با پلاك ثبتي بشماره 46488 فرعي از 3 اصلي ؛ و بشرح موصوف در قسمتهاي قبلي اين گزارش ودر حالتي كه بلامعارض باشد و منع معاملاتي نيز نداشته باشد – و بدون احتساب تاثيرات هرگونه تعهدات و يا بازداشتي و يا ديوني كه مي تواند وجود داشته باشد و بدون انتساب مالكيت سند ابرازي از سوي اينجانب به هيچ شخصي ( احراز مالكيت اسناد املاك از طريق استعلام آن مرجع محترم از اداره ثبت مقدور است ) و فارغ از مسائل حقوقي و صرفا از لحاظ ارزيابي محض مبلغ شانزده ميليارد ريال معادل يك ميليارد و ششصد ميليون تومان برآورد مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/04ساعت 12 در محل دفترمزایده واقع در طبقه سوم واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده طرفین پرونده است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند./

واحد اجرای احکام شعبه 178 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04