یک دستگاه اپارتمان اسلامشهر- چهاردانگه

12500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920003480765
شماره آگهی:
140191460000544021
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 0102275، در اجرای مفاد نیابت واصله ازاجرای احکام مدنی دادگستری پاکدشت مبنی بر محکومیت محکوم علیه خانم معصومه اخلاقی به پرداخت مبلغ 1/418/900/000ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له آقای علی حسینی و پرداخت مبلغ70/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ؛ حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح ذیل (متعلق به ثالث خانم معصومه تقی خانی به عنوان معرف مال)توقیف وازطریق مزایده جهت وصول محکوم به به فروش خواهد رفت:

نظریه کارشناسی:

سلام علیکم

احتراماً درخصوص پرونده کلاسه فوق مبنی بر ارزیابی یک ملک ثبتی 2814 فرعی از 8 اصلی بخش 12 تهران به استحضار می رساند: اینجانب پس از اطلاع از قرار کارشناسی با راهنمایی متقاضی در دو مرحله ( اول به تاریخ 1401/09/03که بعلت نبود ساکنین بازدید از داخل میسر نگردید و مرحله دوم به تاریخ 1401/09/10 بازدید از داخل صورت پذیرفت ) از محل وقوع ملک به نشانی : اسلامشهر- چهاردانگه – گلشهر – انتهای بلوار طالقانی – کوچه حکمت دوم – پلاک 6 – ورودی A طبقه دوم واحد 9 بازدید نموده که شرح و مستندات کارشناسی به قرار زیر است:

شرح و مستندات کارشناسی :

1-حسب جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر به تاریخ 1401/08/12 مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره 2814 فرعی از 8 اصلی بخش 12 تهران واقع در طبقه 2 بمساحت 77/94 مترمربع مازاد دوم با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140105801059001967 مالک خانم معصومه تقی خانی شماره ملی 5388865071 نام پدر عیسی مالک شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 399664 سری ب سال 98 به مبلغ1/470/000/000ریال به نفع علی حسینی و نیم عشر دولتی در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است و با سایر توضیحات من جمله رهنی شماره20492 مورخ1398/11/06 دفترخانه14 اسلامشهر به نفع بانک مسکن به مبلغ 1،033،915،120 ريال بمدت 60 ماه.

2-پس از بازدید ملاحظه گردید واحد مسکونی مورد نظر در ضلع شمالی طبقه دوم یکباب ساختمان 6 طبقه مشتمل بردو راه پله و دو آسانسور مجزا با قدمت ساخت تقریبی 9 سال با اسکلت بتن آرمه – نمای سنگ تراورتن احداث شده که زیرزمین و همکف با عنوانپارکینگ و راه پله و آسانسور+ یک واحد مسکونی در همکف و چهار طبقه ی فوقانی در هر ورودی چهار و هرورودی جمعا 17 واحد مسکونی و کل ساختمان مشتمل بر 34 واحد مسکونی می باشد واحد مورد نظر مشتمل بر یک خواب – پذیرایی – آشپزخانه و سرویسها بوده کف واحد سرامیک – دیواره در پذیرایی و خواب کاغذ دیوار و در آشپزخانه و سرویسها کاشی می باشد سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج + رادیوار بوده و دارای امتیاز آب، برق و گاز می باشد حسب اظهار واحد دارای یک قطعه پارکینگ می باشد ساختمان مجهز به آسانسور نفر بوده و موقعیت عرصه نسبت گذر در غرب می باشد.واحد در زمان بازدید در سکونت مالک خانم معصومه تقی خانی مشاهده گردید.

نظریه کارشناسی :

با عنایت به موارد فوق، مدارک موجود، موقعیت محلی و زمانی، بازدید به عمل آمده، تحقیقات صورت گرفته و سایر عوامل موثر در امر کارشناسی : ارزش ششدانگ ملک مورد کارشناسی به پلاک ثبتی 2814 فرعی از 8 اصلی بخش 12 تهران بصورت یک واحد آپارتمان مسکونی شامل اعیان و امتیازات و انشعابات و قدرالسهم از عرصه و مشاعات و بشرط نداشتن هرگونه دیون احتمالی و منع قانونی به مبلغ 12،500،000،000 ريال ( معادل یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان ) ارزیابی می گردد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1- مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1401/11/09 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

 سیروس صفری- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09