یک دستگاه اپاتمان شمال شرق تهران به مساحت102/94 متر

39000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982161701058
شماره آگهی:
140168460000569864
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول -دستور فروش

باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 9909972161701454 صادره از شعبه 81 تهران خواهان ها 1-معصومه نجم 2-لیلا نجم علیه خواندگان 1-فرهاد نجم 2-حسین نجم مبنی بر دستور فروش و تقسیم ثمن حاصل از فروش که در اين راستا ملک به شماره پلاک شماره ثبتي زیر از طريق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته که مراتب ارزيابي کارشناسي به شرح ذيل است.

آپارتمان به پلاك ثبتي 6933/90000 بخش دو تهران ، به محل مورد نظر واقع در سيد خندان ، خيابان ارسباران ، نرسيده به پل سيدخندان ، كوچه شفاپي ، پلاك 4، طبقه اول ، مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند. مشخصات سند مالكيت : عرصه واعيان يك دستگاه آپارتمان (وضعيت خاص طلق ) به شماره 90000 فرعي از 6933 اصلي قطعه يك تفكيكي مفروز و مجزي شده از پلاك 10482 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش دو حوزه ثبت ملك شمال شرق تهران به مساحت102/94 مترمربع واقع در طبقه يك ، بانضمام انباري قطعه سه تفكيكي به مساحت 14/80مترمربع واقع در طبقه زيرزمين ذيل ثبت 463681 صفحه 251 دفتر املاك 3104 به شماره چاپي 233875، ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است.

 

مشخصات ملك : آپارتمان در يك مجموعه 3 واحدي واقع شده است. ساختمان جنوبي ، با نما ي آجر سه سانتي، فاقد آسا نسور وحدوداً 26 سال ساخت مي باشد. آپارتمان داراي هال و پذيرايي و دو اتاق خواب كفها سنگ و ديوارها گچ ورنگ است.آشپزخانه كف سنگ ، ديوار كاشي و كابينت بدنه فلزي دربها چوبي و سرويس و حمام كف سراميك و ديوار كاشي است. كف اتاقها نسبت به ساير قسمتها حدوداً پنجاه سانتي متر بالاتر قرار گرفته است . سرمايش كولر آبي و گرمايش موتورخانه مركزي مي باشد و به هنگام بازديد تخليه بود . نظريه كارشناسي : با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 39/000/000/000 (سه ميلياردو نهصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر شده ششدانگ پلاک ثبتي موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 راس ساعت 09:30 صبح از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي خيابان شيخ بهائي انتهاي کوچه 12 متري اول اتاق مزايده واقع در طبقه اول مجتمع قضائي شهيد صدر به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره چک بين بانکي معتبر ) را في المجلس پرداخت نموده و الباقي ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا کليه هزينه هاي مربوط به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار يا برنده مزايده مي باشد واين اجراي احکام هيچگونه مسئوليتي در قبال تحويل ملک به برنده مزايده ندارد وتحويل مستلزم تقديم دادخواست مي باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28