یک دستگاه آپارتمان

10000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509983410600577
شماره آگهی:
140168460000574422
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

در راستای اجرای مفاد نیابت کلاسه 961927 مورخ 1399/02/24 واصله از دادگستری شهرستان کرمان محکوم له آقای محمدعلی سلطانی و محکوم علیه آقای مرتضی نجفی فرزندمحمدمهدی ثبتی این اجراء به کــلاسه که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 36.933.186.620ریال بابت اصل محکوم به بعنون کل محکوم به درحق محکوم له و مبلغ 1.836.656.936 ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت، ومطابق نامه شماره1397168001159574 مورخ 1397/05/12مبلغ یک میلیارد ریال از اجرای احکام شعبه11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت مبلغ یک میلیارد ریال ، حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره18807 فرعی از7 اصلی مفروز ومجزا شده 1779 فرعی از اصلی قطعه 4 واقع در بخش 11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران-سعادت آباد-پل مدیریت-بلوارفرهنگ- پلاک13 و15 و با کیفیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مرکزی طبقه همکف به مساحت 145/77 مترمربع که مقدار 6/01 مترمربع آن بالکن است قطعه چهار تفکیکی به شماره 18807فرعی از70 اصلی،مفروز ومجزی شده از پلاک 1779 فرعی از اصلی مرقوم واقع دربخش 11 تهران – بانضمام یک واحد انباری قطعه پنج تفکیکی به مساحت 9/50 مترمربع،ذیل ثبت90200 صفحه 357 دفتر املاک 510/2 به شماره مالکیت، ثبت وسند مالکیت صادر گردیده است. طبق گواهی پروانه تخریب ونوسازی به شماره 20020584 مورخ 87/07/22 وپروانه تغییر نقشه دوم به شماره 20030900 مورخ94/12/24 صادره از سوی شهرداری منطقه2 تهران، مساحت زمین طبق سند 771/88 مترمربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 769/18 مترمربع مقرربوده است32 واحدمسکونی جمعا به مساحت 2417/48 مترمربع و33 واحد پارکینگ جمعا به مساحت 952/18 مترمربع وپارکینگ مزاحم به مساحت 12/50 مترمربع ومساحت کل زیربنا4427/82 متر مربع در9 طبقه احداث بنا گردد طبق پرونده معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری منطقه 2 تهران به شماره502/60/124154 مرخ 91/12/2 ،تغییر کاربری 410 مترمربع از مسکونی همکف به تجاری درملک بلامانع اعلام شده است.به هنگام بازدید مشخص گردید آپارتمان دیگر(جمعا8 واحد مسکونی)تخریب ودمحل بنائی جدیددر7 طبقه احداث شده است.ساختمان نما در همکف سنگ والباقی آجر،دارای آسانسور (فاقدکابین وغیرفعال) حدودا8سال ساخت می باشد.به هنگام بازدید آپارتمانها نسبتا مشابه هم دارای هال و پذیرایی و اتاق خواب کف سرامیک ودیوار سفیدکاری ،آشپزخانهو سرویس وحمام کف سرامیک ودیوارکاشی می باشد ودر زمان بازدید قسمتهایی از ساختمان تکمیل نشده است .سیستم گاز وصل نشده وکابین آسانسور وصل نشد است. ملک درهمکف به صورت اتوگالری پرشین و درسایر طبقات 4 طبقه هرطبقه 6 واحد جمعا 24 واحدی است که سقف طبقه چهارم ایزوگام شده است واجرای دوطبقه آخر (طبقات پنجم وششم )انجام نشده است. ملک حسب الاظهار فاقد پایان کار وصورتمجلس تفکیکی وانادمالکیت مجزا برای واحدهای احدتثی می باشد.ملک قبل از تخریب ونوسازی ،دارای پایانکار ساختمانی وصورتمجلس تفکیکی به شماره 114595 مورخ 69/5/8 به پلاک ثبتی 70/1779 ،مشتمل بر8 واحدآپارتمانی قطعه اول تفکیکی به مساحت 193/05 مترمربع وقطعه دوم تفکیکی به مساحت 188/18 مترمربع وقطعه سوم تفکیکی به مساحت 161/18 مترمربع و قطعه چهارم تفکیکی به مساحت145/77 مترمربع وفطعه پنجم تفکیکی به مساحت 167/54 مترمربع وقطعه ششم تفکیکی به مساحت 184/16 مترمربع وقطعه هفتم تفکیکی به مساحت 145/17 مترمربع وقطعه هشتم تفکیکی به مساحت 167/54 متر مربع ودارای 6 واحد انباری بوده است.باتوجه به موقعیت و وضعیت ملک و بادرنظر گرفتن سایر عوامل موثر ارزش ششدانگ کل ساختمان در وضعیت موجود بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی به هریک از سازمانها، ارگانها،بانک،شهرداری و … وبدون درنظر گرفتن هرگونه منع معاملاتی وخلافی… ده ممیز هفتادو هفت صدم (10.77)مشاع از صد سهم ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 1779فرعی از 70 اصلی پس از کسر 40درصد سازندگان از ششدانگ عرصه و اعیان مستحدثات جدید پلاک مذکور میزان قدرالسهم از عرصه واعیانی احداثی م در وضعیت موجود به مبلغ 130.000.000.000ريال یکصدوسی میلیارد ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید. واحدها خالی از سکنه می باشد وساختمان نیمه کاره و تکمیل نشده است وساختمان تجاری ،اداری ومسکونی می باشد. لذا مقرر گردید مطابق ماده51 قانون اجرای احکام مدنی به 1-میزان پنج ممیز سیصد هشتادوشش هزارم سهم مشاع از یکصد سهم شش دانگ عرصه و اعیان به مبلغ 7.002.643.200ريال 2-بیست و هشت ممیز چهارصده وده هرزارم (28/410)سهم مشاع از صد سهم عرصه و اعیان به مبلغ 36.933.186.620ريال 3-میزان میزان هفت ممیز ششصدونودودو هزارم سهم مشاع از یکصدسهم ششدانگ عرصه و اعیان به مبلغ 10.000.000.000ريال ازثبتی بشماره18807 فرعی از7 اصلی مفروز ومجزا شده 1779 فرعی از اصلی قطعه 4 واقع در بخش 11 تهران روز یکشنبه مورخ 9/11/1401 ازساعت 9 الی 10 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران- میدان فردوسی-خیابان انقلاب-بن بست شاهرود-پلاک4- طبقه اول اتاق شماره 1 دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

9/11/1401