یک دستگاه آپارتمان 77متری در بلوک b7طبقه 10واحد یک

33000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509984156500159
شماره آگهی:
140168460000605269
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان میانه بشماره 950204 مورخ 1/6/1401 محکوم علیه وحید عطائی محكوم است به ‌پــرداخت 83قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان محکوم به در حق محکوم له صبا داودی و مبلغ ریال حق الاجرای دولتی می باشد پرداخت مبلغ 539.500.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف یک واحد آپارتمان 77متری در بلوک b7طبقه 10واحد یک اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران انتهای بلوار اشرفی اصفهانی سیمون بولیور انتهای خیابان الوند شرکت تعاونی مسکن بسیجیان قوه قضائیه و با کیفیت طبق قرار داد مشارکت مورخ 18/10/1396 که مساحت از 65متر مربع به 77.3متر مربع افزایش یافته است .پیش فروش کاشانه بتونی مقاوم به مدیر عاملی سیاوش سلحشور و پیش خریدار وحید عطائی موضوع و قرارداد ساخت و تکمیل یک واحد آپارتمان به مساحت 77..تر مربع واقع در طبقه دهم بلوک B واحد یکم با پارکینگ و انباری منعق گردیده است .پروزه شامل چندین بلوک ساختمانی است که در مرحله عملیات اجرایی قرار دارد و هنوز محوطه سازی آن به اتمام نرسیده است آپارتمان مورد کارشناسی در طبقه دهم بلوک B7 سمت شمالی واقع شده است ساختمان فاقد پایانکار و صورت مجلس تفکیکی می باشد .ساختمان 16طبقه مشتمل بر 4طبقه منفی و طبقه همکف و11طبقه بالای همکف که در هر طبقه 9واحد مسکونی احداث شده است .نما سیمانی دارای سه دستگاه آسانسور می باشد .آپارتمان دارای هال و پذیرایی و دو اتاق خواب کف سرامیک و دیوارها اندود گچ و پنجرها پی وی سی با شیشه دو جداره آشپزخانه و سرویس و حمام کف سرامیک دیوار کاشی و فاقد کابینت و شیرالات و توالت فذنگی روشویی و رادیاتور می باشد . و سرمایش کولر آبی و گرمایش موتور خانه مرکزی و در حال حاضر به بهره برداری نرسیده و خالی از سکنه می باشد . حسب اظهارات فاقد امتیازات و انشعابات آب و برق و گاز شهری برای بلوک ها می باشد .همچنین محیط پروژه بصورت یک کارگاه ساختمانی نیمه کاره است .که جهت ورود به پروژه باید با نگهبانی درب ورودی این کارگاه ساختمانی هماهنگی بعمل آید . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور مبلغ 33.000.000.000ریال معادل سه میلیارد و سیصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک فعلا در تصرف کسی نمی باشد و خالی از سکنه است در اجاره کسی نمی باشد و خالی از سکنه است . لذا مقرر گردید مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی میزان سه ممیز سی دو صدم (3.32) دانگ مشاع از ششدانگ ملک موصوف به مبلغ 18.286.833.900ريال بدون نیم عشر دولتی و میزان سه ممیزچهل ودو صدم دانگ با احتساب نیم عشر دولتی به مبلغ 19.201.175.595ريال در روز سه شنبه مورخ 25/11/1401ازساعت 9الی 9:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

25/11/1401