یک دستگاه آپارتمان

7009466489

توضیحات

9809980227900638

140068460000500206
اجراي احكام شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

  بموجب دادنامه شماره 98/1573 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0000046  له حمیدصادقی عليه علیرضا کریم زاده كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 4/336/481/481 ریال در حق محكوم له و مبلغ215/574/074  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت و مبلغ 2/340/391/280 ریال بابت محکوم به و مبلغ 117/019/654 ریال نیم عشر اجرائی بابت پرونده کلاسه 0000386 شعبه چهارم اجرای احکام مجتمع شهید بهشتی  گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي شماره 3270/176 متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است. ریاست محترم اجرای احکام شعبه 19  اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران موضوع: ارزیابی ملک به پلاک ثبتی 3270/176 با سلام احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره 140068100033110233 مورخ 1400/6/20 به شماره پرونده 9809980227900638 و شماره بایگانی 0000046 به آگاهی می رساند مورخ 1400/6/30 به محل موردنظر به نشانی: تهران ، خیابان حافظ، پایین تر از کریم خان نبش کوچه هورچهر پلاک2 طبقه سوم جنوبی مراجعه و پس از مطالعه پرونده، بازدید، استماع نظر طرفین و انجام بررسی های لارم، گزارش کارشناسی را به شرح ذیل تقدیم می نماید: 1- قرار کارشناسی: ارزیابی ملک به شماره پلاک ثبتی 3270/176     2- مشخصات ثبتی: شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه سوم به مساحت 79/66 مترمربع که مقدار 3/41 مترمربع آن پیشرفتگی ساختمان در فضای خیابان است، قطعه هشتم تفکیکی (صورتمجلس شماره 4/13881 مورخ 1375/9/10 ثبت شمال غرب) به شماره پلاک فرعی 176 از 3270 اصلی بخش 3تهران با جمیع محقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن با قدرالسهم از عرصه و مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها با آئین نامه اجرایی آن. 3- مدارک ابرازی: پاسخ استعلام ثبتی بعمل آمده از حوزه ثبت ولیعصر تهران و مدارک موجود در پرونده ثبتی ملک. در صورت ارائه مدارک جدید گزارش کارشناسی می بایست تجدیدنظر گردد. 4-توصیف اجمالی: آپارتمان مذکور در بخش جنوبی طبقه سوم ساختمانی شش طبقه (زیرزمین ، همکف و شش طبقه دو واحدی) قرار دارد، در طبقه همکف در مجاورت خیابانهای حافظ و کوچه هوربخت چند واحد تجاری و پشت آنها یک واحد مسکونی / اداری ساخته شده است. ساختمان فاقد پارکینگ می باشد و مشخصات کلی آن به شرح زیر است: 4-1- ساختمان شمالی با نماکاری سیمان سفید و درب ورودی فلزی می باشد کف پله ها سنگی و دیواره راه پله ها پلاستر گچ و رنگ روغن است. نرده های راه پله فلزی و ساختمان مجهز به یک دستگاه آسانسور و دارای حق انشعاب آب و برق و گاز است. با توجه به منطقه و موقعیت قرارگیری ساختمان، از بیشتر واحدهای ساختمان بصورت اداری بهره برداری می گردد. عمر ساختمان در حدود 28 سال تخمین زده می شود. 4-2- واحد مسکونی مورد ارزیابی شامل سرویسها و آبدارخانه در غرب پلان واحد، سالن پارتیشن بندی شده در بخش جنوبی و یک اتاق مدیریتی در بخش شرقی پلان واحد است. کف واحد موکت شده و سقف آن سقف کاذب با تایلهای گچی است. دیواره واحد پوشش گچ و رنگ روغن است. کف و بدنه سرویسها و آبدارخانه سرامیک و کاشی می باشد. آبدارخانه دارای سینک، گاز رومیزی و کابینت MDF و یک دستگاه پکیج منصوبه در داخل کابینتاست. واحد مجهز به کولر گازی می باشد طراحی و دکوراسیون داخلی واحد بصورت اداری انجام گرفته است. 5- توضیحات ضروری کارشناس: علیرغم پیگیریهای بعمل آمده از نماینده خوانده جناب آقای رستمی، هیچگونه همکاری جهت ارائه سند و پایانکار ساختمان صورت نگرفت که با مراجعه به اداره ثبت حوزه ولیعصر، مشخصات ملک استخراج گردید ولی رونوشتی از سند ملک در پرونده ثبتی نیز رویت نگردید. ارزیابی ساختمان براساس پایان کار مسکونی با موقعیت اداری انجام گرفته است و چنانچه پس از ارائه گزارش مدارک جدیدی ارائه گردد، گزارش می بایست بازنگری گردد. 6- نظریه کارشناسی: فارغ از هرگونه معارض و مغایرتهای مربوط به حدود ثبتی، صرفنظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هرشخص حقیقی و حقوقی، موارد بازداشتی، رهنی و در صورت غیراوقافی بودن عرصه و نداشتن هرگونه منعی جهت انجام معامله و هرگونه تعهدات و دیون احتمالی، باتوجه به مساحت عرصه واعیان و قدمت بنا، کاربری ملک ، موقعیت ، دسترسی ، شرایط بازار و … ، ارزش ششدانگ پلاک ثبتی 3270/176 به قیمت عادله روز 23/000/000/000 ریال معادل دومیلیارد و سیصد میلیون تومان تعیین و اعلام می گردد.

مقرر گرديد

1/828دانگ از ششدانگ ملك فوق الذکر در روز  دوشنبه  مورخه 1400/10/20  از ساعت 10  الي 10/30  از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 7/009/466/489 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.                                               اجراي احكام مدني شعبه 19  مجتمع قضايي شهيد بهشتی  

اطلاعات بیشتر

مهلت

دوشنبه  مورخه 1400/10/20  از ساعت 10  الي 10/30