یک دستگاه آپارتمان

32500000

توضیحات

9709982151500989

140068460000500048
شعبه 3 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 

مزايده-نوبت اول

 

بدينوسيله به اطلاع ميرساند در پرونده کلاسه 3/9901047 ج شش دانگ يک دستگاه آپارتمان مسکوني به پلاک ثبتي 20442فرعي از 88اصلي  مفروز و مجزي از 2387 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 11 تهران داراي متصرف به مالکيت آقاي سيد مجتبي مير تقوي واقع در طبقه دوم به مساحت 88/39متر و قدمت 40 ساله داراي پارکينگ و انباري بدون آسانسور نماي سيماني به نشاني بزرگراه رسالت خيابان رشيد تقاطع خيابان 154 شرقي پلاک 145 واحد10  توسط کارشناس رسمي دادگستري جهت مزايده به مبلغ 32/500/000ريال ارزيابي گرديده است.افرادي که تمايل به خريد دارند مي توانند با دردست داشتن کارت ملي در مزايده ملک مذکور که راس ساعت 10الي 11 مورخ دو شنبه  1400/10/20در محل شعبه 3 اجراي احکام دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه4 تهران به آدرس حکيميه تهرانپارس بلوار بابائيان(خيابان سازمان اب)خيابان امام حسين برگزار مي گردد،شرکت نمايند..ضمنا شخص يا اشخاصي که تمايل به خريد دارند بايد 10درصد بهاي ملک را نقدا به حساب سپرده 2171299034006  بانک ملي کد 517 شعبه جشنواره واريز نمايند./

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 10الي 11 مورخ دو شنبه  1400/10/20