یک دستگاه آپارتمان 17شهریور

30000000000

توضیحات

140068920001304468

140068460000506819
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 صورتجلسه مزایده  اموال غیر منقول

 

      در پرونده اجرايي به کلاسه 0000364/4/ج و به موجب  دادنامه دستور فروش ملک مشاع شماره 140068390007434706 مورخ 1400/06/01 مورخ 1399/07/30  صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي تهران خواهان خانم مریم  سادات  مفیدی  به طرفیت  خوانده  آقای  اکبر بختیار  با تقاضاي وکیل خواهان  پلاک ثبتی 52 فرعی  از 134  اصلی مفروز  از 7 فرعی  از  اصلی  مذکور   توسط کارشناس رسمي دادگستري به  بشرح ذيل توصيف اجمالي وارزيابي گرديده است:1-نام ونام خانوادگي صاحب ملک  خواهان و خوانده مذکور  2-محل وقوع ملک  تهران  خیابان 17 شهریور  پایین تر  از میدان شهدا  خیابان شهید  قادری کوچه سادات  اخوی  پلاک 19  زنگ 202 طبقه سوم ( چهارم رویتی ) وضعيت ثبتي وکاربري ملک مسکوني:4-وضعيت ملک ازلحاظ اجاره ومدت وميزان اجاره  دارد :5 وضعيت ملک ازلحاظ مشاعي يامفروزبودن: مشاع 6-وضعيت ملک ازلحاظ حقوقي که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند ندارند:7-توصيف اجمالي ملک  شش د انگ  یک دستگاه آپارتمان  واقع در طبقه سوم  بمساحت 128/53 متر مریع  که مقدار 1/76 متر مربع آن بالکن  است  به انضمملم  ششدانگ  یک واحد پارکینگ  بمساحت 10/80 متر مربع در جنوبغرب زیر زمین.  ساختمان با نمای سنگ  و اسکلت  فلزی و سقف تیرچه  بلوک  فاقد آسانسور  پنج طبقه شامل زیر زمین  بعنوان پارکینگ  و موتور خانه  و چهار طبقه  تک واحدی  و قدمت حدود  بیست سال . مشتمعل بر هال و پذیرایی  و سه اتاق خواب با کفپوش شنگ  سرویس حمام مجهز به  فرنگی با کف سنگ و دیوار  کاشی. گرمایش و سرمایش آن  شوفاژ  کولر  آبی تامین میگردد .   ضمنا  پلاک ثبتی مذکور  در حال حاضر  دارای مستاجر می باشد . :8-قيمت ارزيابي شده ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری  جهت پايه مزايده  30/000/000/000 ريال می باشد  :

بنابراين  مقررگرديد  ششدانگ  ملک  فوق الذکردرروز یکشنبه  به تاريخ       1400/11/17  از ساعت    10/00   الي          10/30    در محل مزايده واقع در خ سميه مجتمع قضايي شهيد بهشتي طبقه 5 اطاق مزایده  ازطريق مزايده حضوري  به فروش برسد.مزايده ازقيمت کارشناسي ياد شده شروع و به کسي که بالاترين قيمت راپيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس ازخريدار اخذ وما بقي ثمن را خريدارمکلف است حداکثرظرف مهلت يکماه ازتاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريزوقبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد درغيراينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهدگرديد. هزینه نقل وا نتقال بعهده برنده مزایده  می باشد. و  این  دادگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص تحویل و تخلیه ملک  به خریدار را ندارد .

 

4 اجرا احکام متمرکز  مدني شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یکشنبه  به تاريخ       1400/11/17  از ساعت    10/00   الي          10/30