یک دستگاه آپارتمان 115متر

78000000

توضیحات

شماره پرونده:
140036920000724053
شماره آگهی:
140168460000557030
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت دوم /

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان خرم آباد بشماره 0000255 مورخ 12/3/1401 محکوم علیه عادل معتمدی محكوم است به ‌پــرداخت 200 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی عند المطالبه و پرداخت مبلغ 1.668.000ریال هزینه دادرسی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له بهاره شهسواری ونيز پرداخت مبلغ ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 118/42439تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران پونک جنوبی خیابان ایران زمین شمالی خیابان اعلائی چهارم پلاک 20 طبقه دوم واحد 7 و با کیفیت با توجه به بازدید ناموفق مورخ 23/4/1401و 4/5/1401 طبق دستور جناب عالی در مورخ 9/5/1401 ملک مورد نظر از طریق فضای بیرونی و مشخصات ظاهری قابل مشاهده ارزیابی گردید .ساختمان مورد بازدید یک ساختمان با قدمت حدود دو سال شامل شش طبقه مسکونی شش واحدی و یک طبقه همکف شامل لابی و پارکینگ و یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و انباری می باشد .آپارتمان در طبقه دوم واقع شده و ساختمان دارای اسکلت بتنی می باشد .نمای ساختمان سنگ سنگ بوده و ملک دارای انشعاب آب و برق و گاز و دارای تلفن بوده و همچنین ساختمان دارای آسانسور بوده و آپارتمان دارای پارکینگ و انباری اختصاصی می باشد .شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به پلاک ثبتی 118.42439واقع درحوزه ثبت ملک کن تهران میباشد حدود مساحت آپارتمان طبق تصویر قرارداد آپارتمان 115متر مربع می باشد .لازم به ذکر است ساختمان پایان کار ندارد و سند آپارتمان هنوز آماده نشده است . شش دانگ عرصه با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ آپارتمان به مبلغ 78.000.000.000ریال معادل هفت میلیارد و هشتصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک در تصرف شخصی به نام محمد پزشکیان می باشد .ملک مسکونی می باشد .ملک مذکور در اجاره می باشد .پزشکیان به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون رهن کامل و ماهانه یکصد و پنجاه هزار تومان کرایه و از تاریخ 5/3/1401الی 5/3/1402 اجاره می باشد. لذا مقرر گردید مطابق ماده 51قانون اجرای احکام میزان دو ممیز نودوشش (دانگ 2.96) پلاک ثبتی بشماره 118/42439تهران به مبلغ 38.509.147.500ريال در روز یکشنبه مورخ 02/11/1401 ازساعت 9الی 9:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

سعید برخورداری

مدیرشعبه اول مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

02/11/1401