یک دستگاه آپارتمان ولیعصر

25000000

توضیحات

9509987577900199

140068460000505054
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان مشهد بشماره 980052 مورخ 7/9/1400 محکوم علیه  محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ  ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له محمد –وجیهه –الهه- فرخ لقا- فهیمه-علی-یاسمن-ترانه-زهره-مهدی-فرزانه-مریم شهرت همگی کفاش قوچانی و خانم ملیحه شالفروشان و عفت شیخ علی به خواسته تقسیم ترکه مرحوم محمد اسماعیل کفاش قوچانی ونيز پرداخت مبلغ  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره  49 فرعی از3587  اصلی قطعه 30تفکیکی  واقع در بخش 3  تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان طالقانی نبش خیابان ولیعصر ساختمان اطمینان پلاک 480سمت جنوب غربی طبقه چهارم واحد 20  و با کیفیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوب غربی طبقه چهارم به مساحت 78.44مترمربع (هفتادوهشت ممیز چهل وچهار) قطعه 30تفکیکی پلاک شماره 49فرعی از پلاک 3587اصلی آپارتمان فاقد انباری است طبق رو گرفت پایانکار صادره از شهرداری منطقه6 تهران مورخ 1/12/1362 مساحت زیربنای کلی برابر 7791.00متر مربع اعلام شده است .ساختمان مورد تعرفه در 8طبقه روی یک و نیم طبقه و یک طبقه تجاری در همکف و 4طبقه زیر همکف بصورت پارکینگ و انباری بصورت دو نبش از ظلع شمالی به خیابان طالقانی و از ضلع شرقی به خیابان ولیعصر با نمای سنگ و پنجره های آلومینیومی که بعضی از طبقات با تغییر به یو پی وی سی تبدیل شده است موجود می باشد ساختمان دارای یک نگهبان در ورودی و دو دستگاه آسانسور و اسکلت فلزی است واحد مذکور در طبقه چهارم واقع شده که در زمان بازدید درب آن بسته بوده است و بنا به دستور قضایی ارزیابی از نمای ساختمانی با واحدهای مشابه انجام می گیرد طبق مستندات ملک در حریم مترو و بافت ناپایدار واقع شده است و دارای دو اتاق آشپزخانه سرویس و حمام بهمراه هال و پذیرایی می باشد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ 25.000.000.000ريال (بیست وپنج میلیارد ريال) ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید پس از دق الباب شد کسی پاسخگو نبود و یک عدد قفل کتابی روی درب مشاهده شد .لذا از سرایدار ساختمان بنام آقای احمد امیری سرایدار ساختمان اهل و ساکن آدرس فوق می باشد. لذا مقرر گردید شش دانگ پلاک  پلاک ثبتی بشماره  49 فرعی از3587  اصلی قطعه 30تفکیکی  واقع در بخش 3  تهران به مبلغ 25.000.000.000ريال در روز  شنبه مورخ 25/10/1400 ازساعت 12الی 12:30    با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

 

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در روز  شنبه مورخ 25/10/1400 ازساعت 12الی 12:30