یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت 97.49متر

31000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982551500340
شماره آگهی:
140168460000571227
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان ساوه بشماره 0100456 مورخ 14/8/1401 محکوم علیه حسن نویدی فرزند حسن محكوم است به ‌پــرداخت 249عدد سکه بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له خانم الهام نادری با وکالت ناهید اصغر زمانی ونيز پرداخت مبلغ ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 223 فرعی861 از اصلی واقع در بخش 10 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان نواب جنوب به شمال بعد از بریانک شرقی کوچه کمالی پلاک8 طبقه چهارم و با کیفیت مورد ارزیابی ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت 97.49متر مربع با نضمام یک قطعه پارکینگ واقع در طبقه همکف انباری واقع در طبقه همکف که کل ششدانگ واحد مورد ارزیابی طی مدارک ثبتی رویت شده و به نام مهین رفیعی ثبت سند شده است و در ضمن بازدید نیز در ید احدی از وراث به مستاجر داده شده است .ساختمان ملک حدود 10سال ساخت نما سنگ سفید دارای در پارکینگی کرکره ای سفید و نفر رو مجزا جنوبی دارای شش طبقه که طبقه همکف پیلوت و محل پارکینگ ها به صورت فضای مشاعی و طبقات اول تا پنجم مسکونی و تک واحدی دارای آسانسورراه پله سنگ کف سرامیک و دارای سیستم سرمایش و گرمایشی کولر آبی و شوفاژو دارای آب و برق و گاز می باشد .واحد مورد ارزیابی واقع در طبقه چهارم دارای دو اتاق خواب دارای بالکن از سمت آشپزخانه مجزا و مستقل و بازسازی شده دارای هال و پذیرایی دارای سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه اپن و کابینت شده است . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 31.000.000.000ریال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید املاک مذکور در تصرف میثم هاشمی می باشد .ملک فوق را از خسرو نویدی و مهین رفیعی اجاره کرده است و مبلغ رهن 20میلیون تومان و مبلغ اجاره ماهیانه 8میلیون تومان می باشد . لذا مقرر گردید سهم الارث محکوم علیه میزان 0.923دانگ (نهصدو بیست وسه هزارم دانگ ازشش دانگ پلاک ثبتی بشماره 223 فرعی861 از اصلی واقع در بخش 10 تهران مبلغ 4.769.230.770ريال در روز دوشنبه مورخ 3/11/1401 ازساعت 12الی 12:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

3/11/1401