یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت ۵۰

1700000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001446354
شماره آگهی:
140168460000644116
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

بموجب دستور فروش صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی به شماره 140168390010943974تهران له ؛ خانم معصومه خداداد زاده و عليه رضا حبیبی ، مبني بر فروش یک دستگاه آپارتمان از طريق انجام كارشناسي و مزايده وفق مقررات اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول و تقسيم بهاي حاصل از فروش به نسبت سهم مالكيت طرفين ، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور به قرار ذیل مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت ؛

*

ریاست محترم اجرای احکام شعبه پنجم مجتمع قضایی شهید صدر

با سلام

احتراماً عطف به پرونده اجرایی کلاسهای بایگانی0101141 دعوی خانم معصومه خدادادزاده به طرفیت آقای رضا حبیبی موضوع دستور فروش ملک پلاک ثبتی ۲۴۱ و ۲۴۲ فرعی از ۶۷۵۲ اصلی به نشانی تعرفه شده میدان سپاه خیابان سرباز کوی شایگان پلاک ۲۸ واحد ۴ اینجانب کارشناس منتخب باهماهنگی خوانده پرونده از محل وقوع ملک بازدید به عمل آورده که پس از بررسی و معاینه نتیجه به شرح ذیل استحضار می رساند :

مشخصات ثبتی ملک:

مورد کارشناسی به موجب تصویر سند مالکیت ابرازی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت ۵۰ و ۷.۸۰ ۵۷ متر و ۸۰ دسی متر مربع قطعه چهارم تفکیکی به شماره ۲۴۱ و ۲۴۲ فرعی از ۶۷۵۲ اصلی مفروز و مجوزی شده از پلاک ۵۲ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۲ تهران انضمام شش دانگ یک باب انباری مساحت ۵.۴۵ مترو ۴۰ دسی متر مربع قطعه چهارم تفکیکی واقع در طبقه همکف با قدر و سهم از عرصه و سایر مشاعات بوده که زیر شماره 215922دفتر ۱۴۳۵ صفحه ۲۶۱ ثبت گردیده است.

مشخصات ظاهری ملک :

بازدید به عمل آمده آپارتمان مورد تعرفه در طبقه چهارم ساختمان ای ۵ طبقه جنوبی با نمای آجر سه سانت و اسکلت فلزی سقف ضربی و قدمت حدود ۲۲ سال و فاقد آسانسور شامل همکف به عنوان پارکینگ و انباری و چهار طبقه فوقانی تک واحدی واقع در واقع و مشتمل بر حال و پذیرایی با کفپوش سرامیک و دیواره اندود گچ و رنگ در اتاق خواب با کف موزاییک و موکت و دیوار اندود گچ و نقاشی سرویس ایرانی با کف و دیوار سرامیک حمام با کف و دیوار سرامیک در داخل یکی از اتاق های خواب و آشپزخانه اپن با کف سرامیک کف و دیوار قسمتی کاشی و کابینت فلزی دارای انشعابات آب و برق و گاز بوده و گرمایش و سرمایش آن توسط بخاری و کولر آبی تامین می گردد .

نظریه کارشناسی:

با عنایت به موارد مشروحه فوق و مساحت و موقعیت و قدمت و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه و فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و مدارک ارائه شده آن ارزشش ترین آپارتمان پلاک ثبتی ۲۴۱ و ۲۴۲ فرعی از ۶۷۵۲ اصلی واقع در بخش ۲ تهران با منضمات آن بدون احتساب هرگونه بدهی و تعهدات به شهرداری بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت بلامعارض از بودن و عدم انتقال منافع آن به غیر مبلغ ۱۷ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جهت فروش از طریق اجرای احکام برآورد و اعلام نظر می گردد.

مستدعی است دستور فرمایند نسبت به پرداخت دستمزد کارشناسی مطابق تعرفه مصوب قوه محترم قضایی به مبلغ ۲۱ میلیون ۶۰۰ ریال معادل دو میلیون و یکصد و شصت هزار تومان اقدام مقتضی معمول گردد .

*

مقرر شد ملک پلاک ثبتی فوق الذکر مورخ 1401/12/13در ساعت 09:30 ازطریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران خیابان شیخ بهائی بالاتر از میدان شیخ بهائی 12 متری اول انتهای کوچه مجتمع قضائی شهید صدر به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند .

مدیردفتر اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر – پرسم

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/13