یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم سمت جنوب شهرک مارلیک

4900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982610800070
شماره آگهی:
140191460000545730
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده غير منقول (مرحله اول )

 

در پرونده 0102108 صادره از شعبه 3 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج به سود فرزانه امیرغفاری و علیه پیمان حاتمی و وثیقه گذار آقای مرتضی قاسم زاده بخواسته 6/080/765/475 ریال كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی 15950/ 43 به نشانی ملارد – شهرک مارلیک – خیابان کسری (20 متری مارلیک ) – خیابان یاس – بن بست سراب – پلاک 96 – طبقه سوم – واحد 4 – ساختمان روژین به مبلغ 4/900/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که ششدانگ پلاک ثبتی فوق استیفای محکوم به را مینماید و سپس مقرر گرديد مزایده در تاريخ 1401/11/05 از ساعت 08/00 تا ساعت 09/00 صبح برگزار و پایان یابد ، و ملك موردنظر واقع در به شرح ذیل از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 10% كل مبلغ فروش به صورت وجه نقد يا کارت بانكي ( اعلام موجودی ) في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك ماه و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد در غیر اینصورت مبلغ 10 % اخذ شده بنفع دولت ضبط میگردد ، مشخصات ملك توقيفي به شرح ذیل مي باشد : ملک به پلاک ثبتی 15950 / 43 شامل ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم سمت جنوب به نشانی ملارد – شهرک مارلیک – خیابان کسری (20 متری مارلیک ) – خیابان یاس – بن بست سراب – پلاک 96 – طبقه سوم – واحد 4 – ساختمان روژین و اسکلت ساختمان از نوع فلزی و نما آجر بندکشی دارای یک اتاق خواب ، هال ، آشپزخانه ، دارای انشعابات آب و گاز بصورت مشترک و برق بصورت اختصاصی میباشد / و سایر موارد در خصوص مشخصات کامل و و ضعیت تخلفات کمیسیون ماده صد به پیوست نظریه کارشناسی می باشد .

محل انجام مزايده ملارد -بلوار رسول اکرم -دادگستری شهرستان ملارد -طبقه زیر زمین -واحد اجراي احكام مدني دادگستري ملارد مي باشد .

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملارد- حسن رضاپناه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05