یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت 70.99 متر

16000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309980265903340
شماره آگهی:
140168460000589620
شعبه صادر کننده:
شعبه 8 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 24 (مبارزه با مواد مخدر) تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

 

باسمه تعالی

در پرونده کلاسه 980001 شعبه 8 اجرای احکام دادسرای ناحیه 24 (ویژه مبارزه با مواد مخدر) تهران معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 24 تهران دستور ضبط پلاک ثبتی شماره14217 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 7532 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 تفکیکی بخش 12 تهران به نام خانم مهوش سلگی فرزند اسکندر را صادر نموده و لذا مقرر گردیده است در روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 از ساعت 10 الی 11 در محل دادسرای ناحیه 24 تهران واقع در خیابان شریعتی، ابتدای خیابان معلم از طریق مزایده حضوری به فروش رسد.

مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی الذکر شروع و ملک به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد و پرداخت نماید منتقل خواهد شد. همچنین این شعبه فی المجلس 10 درصد از قیمت پیشنهادی را از برنده مزایده اخذ و به حساب سپرده دادگستری تهران به شماره 2171299050002 نزد بانک ملی ایران به نام درآمد عمومی دادگستری واریز می نماید و خریدار مکلف است باقیمانده ثمن مزایده را حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت نموده تا پس از آن نسبت به انتقال ملک به نام وی اقدامات لازم معمول گردد و الا سپرده واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده مالک فعلی ملک است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. ذینفعان می توانند ظرف 1 هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً این مرجع هیچ گونه مسئولیتی در قبال تخلیه ملک ندارد.

نشانی ملک: تهران، یاخچی آباد خیابان 17 شهریور کوچه هاشمی پلاک 64 طبقه سوم واحد 4

مشخصات و مستندات ثبتی:

سند مالکیت تک برگی شش دانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم سمت جنوب غرب پلاک ثبتی شماره14217 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزی شده از 7532 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 تفکیکی بخش 12 تهران حوزه ثبتی ملک شهرری به مساحت 70.99 متر مربع که مقدار 1.07 متر مربع آن بالکن است به شماره سند مالکیت 062624 ج/96 بنام مهوش سلگی فرزند اسکندر ثبت و صادر گردیده است. عرصه ملک وقفی است.

مشخصات فنی و ظاهری:

ملک موصوف آپارتمان مسکونی واقع در سمت جنوب غرب طبقه ساختمانی جنوبی شامل سه طبقه روی همکف و زیرزمین تک واحدی جمعا 4 واحد ، نما سنگ، اسکلت فلزی حدود 10 سال ساخت است. دسترسی به این واحد از طریق راه پله است. دارای دو اتاق، حمام و توالت ایرانی و فرنگی ، آشپزخانه سقف گچ کاری همراه با ابزار کاری و رنگ آمیزی است ، کف سرامیک، کف آشپزخانه نیز از سنگ و کف و دیوار سرویسها از کاشی و سرامیک می باشد دربها طرح چوب و پنجره ها یو پی وی سی دو جداره می باشد سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی می باشد. فاقد پارکینگ و انباری است .راه پله کف سنگ دیوار تا یک متر سنگ و نرده فلزی دارد . دارای انشعاب آب و گاز و برق می باشد. در زمان بازدید و بنا به اظهار مستاجر آقای حسینیان با مبلغ ابرازی اجاره ودیعه 115 میلیون تومان و اجاره ماهیانه یک میلون تومان تا بهمن 1401 ساکن می باشند.

نظریه کارشناسی:

با توجه به نکات فوق الذکر و مشخصات و موقعیت عرصه و اعیانی در وضع موجود و تخلیه و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و مالکیتی و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات و دین و سوابق بازداشتی احتمالی و در صورت نداشتن منعی برای نقل و انتقال رسمی و بدون مدعی و معارض، ارزش شش دانگ پلاک ثبتی موصوف با لحاظ وقفی بودن عرصه برابر 16.000.000.000 ریال معادل یک میلیارد و ششصد میلیون تومان است .

***

متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد برگزاری مزایده به این مرجع مراجعه تا موجبات بازدید از ملک فراهم گردد.

 

محمدحسین جلالی – دادیار شعبه 8 اجرای احکام دادسرای ناحیه 24 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23