یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت ۱۲۸/۶۵ متر

33000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001143741
شماره آگهی:
140168460000591229
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده 

 

به موجب دادنامه شماره 140168390004556013 صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی و اجراییه صادره از شعبه مربوطه مبنی بر فروش ماترک متوفی پلاک ثبتی اپارتمان قطعه 11 تفکیکی پلاک 10 فرعی از 3769 اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی واقع در بخش 3 تهران عطف به قرار کارشناسی صادره از آن دادگاه محترم در پرونده به شماره بایگانی اجرای احکام ۰۱۰۲۰۳۱ در خصوص قرار کارشناسی صادره از آن دادگاه محترم مبنی بر ارزیابی پلاک ثبتی ۳۷۶۹/۱۰ ، توضیحات و موارد به قرار ذیل جهت استحضار تقدیم میگردد :

 

۱- مشخصات ثبتی آپارتمان:

 

بر اساس کپی سند دفترچه ای ارائه شده توسط خواهان : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت ۱۲۸/۶۵ متر مربع که مقدار ۳۵/۳۱متر مربع آن به صورت پیشرفتگی است قطعه ۱۱تفکیکی به پلاک ثبتی ۱۰فرعی از ۳۷۶۹ اصلی مفروض مجزی شده از پلاک ۲فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۳تهران بانضمام قدر السهم از قسمتهای مشاعی طبق قانون تملک آپارتمانها انتقالی از آقای عطاالله ابراهیمی و غیره ذیل ثبت ۶۰۴۶۱ دفتر ۴۵۳ صفحه ۶۵ سند صادر شده است سپس بموجب سند قطعی ۱۱۸۶۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۸ دفترخانه ۹۰ تهران به آقایان امیر عسگری و مهراب عسگری و خانم هاجر عسگری هر یک به نسبت دو دانگ منتقل گردیده است . حدود اربعه اپارتمان : شمالا بطول ۱۰/۵۰ متر دیوار و پنجره است به خیابان ۱۰ متری شرقا اول بطول ۴/۶۰ متر دیوار و پنجره دوم به طول ۱۰/۱۰ متر دیوار و پنجره هر دو قسمت به فضای خیابانهای ۱۰ متری و ۲۰ متری جنوبا اول بطول ۲/۷۰ متر دیوار اشتراکی با قطعه ۱۰ واقع در همین طبقه دوم به طول ۵/۶۰ متر درب و دیواریست به راهرو و راه پله اشتراکی سوم بطول ۱/۸۰ متر دیوار و پنجره است به نور گیر اشتراکی غربا بطول ۸/۴۵ متر دیواریست به خانه یک از ۳۶۶۹ کف با سقف طبقه تحتانی و قسمتی از سقف با کف قطعه سیزده اشتراکی و بقیه بام مشاعی است.

 

 

۲- توصیف وضعیت آپارتمان در زمان بازدید:

 

در اجرای قرار کارشناسی با راهنمایی خواهان از محل وقوع آپارتمان و داخل آن بازدید به عمل آورده شد که به آدرس تهران – خیابان دانشگاه جنوبی – نبش سه راه کمال زاده- پلاک ۲۰ میباشد . کل ملک با قدمت بالا و در نبش قرار گرفته است و طبقه همکف ملک شامل تعدادی مغازه و طبقات اول و دوم هر یک بصورت دو واحد میباشد . آپارتمان مورد نظر در سمت شمالی طبقه دوم واقع شده است و مساحت آن طبق سند ۱۲۸/۵۶ متر مربع میباشد و عبارت است از حال و سه اطاق و آشپزخانه بسته و سرویس بهداشتی حمام و توالت و پوشش کف از موزائیک و دیوارها از اندود گچ و رنگ و با پنجره‌های فلزی و کولر آبی و وضعیت آپارتمان طبق بازدید و عکسها بسیار نامطلوب بوده و نیاز به بازسازی اساسی و کامل دارد. ضمنا طبق سند آپارتمان فاقد پارکینگ و انباری میباشد.

 

 

۳- حدود رسیدگی : رسیدگی‌های انجام شده محدود به معاینه محلی ، قرار کارشناسی و اطلاعات و مدارک ابرازی از سوی خواهان بوده و تشخیص اصالت اسناد و مدارک ارائه شده در صلاحیت اینجانب نبوده و نظریه کارشناسی فارخ از احراز مالکیت مالکین و فارخ از مسائل ثبتی و حقوقی و فارخ از تعیین موقعیت ملک بوده و مسئولیت هر گونه جعل و مخدودش بودن و نابرابری تصاویر مدارک ابرازی با نسخ اصلی متوجه ابراز کننده آن بوده و مسئولیتی متوجه کارشناس نخواهد بود ودر صورتی که بعد از این نظریه مدارک مثبته دیگری ارائه گردد که نتیجه گیری حاظر را تحت تاثیر قرار دهد با دستور دادگاه محترم قابل بررسی مجدد و ارائه نظریه تکمیلی خواهد بود.

 

 

۴- نظریه کارشناسی:

 

با توجه به مراتب فوق الذکر و بررسیهای محلی انجام شده و موقعیت آپارتمان و امکانات و قدمت و مساحت و شرایط داخلی واحد و سایر عوامل موثر در ارزیابی و بر اساس قرار کارشناسی صادره از دادگاه محترم و فارغ از مسائل ثبتی و حقوقی و فارخ از دیون و تعهدات احتمالی و یا هر گونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و فارخ از هر گونه بدهی رهنی یا بازداشتی و در صورت بلا معارض بودن و نداشتن منع قانونی برای نقل و انتقال و در حالت تخلیه به نظر اینجانب، ارزش تمامی ششدانگ پلاک ثبتی ۳۷۶۹/۱۰ قطعه ۱۱ تفکیکی بمساحت ۱۲۸/۵۶ متر مربع با قدر السهم از قسمتهای اشتراکی، در زمان تقدیم گزارش به مبلغ سی و سه میلیارد ریال ( ۳۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) معادل سه میلیارد و سیصد میلیون تومان ( ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان) برآورد و ارزیابی میگردد .

 

.

 

مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1401/11/09 از ساعت ۱۳ الی ۱۴ تعیین و محل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام شعبه ۳۴ دادگاه مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در خیابان کریم خان زند ، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه ملکیان میباشد و شخصی که در جلسه مزایده بالاترین قیمت را نقدا پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته میشود و ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی به حساب سپرده واریز مزایده اخذ و سپس به حساب سپرده ۲۱۷۱۲۹۹۰۷۹۰۰۵ مجتمع قضایی شهید مدنی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09