یک دستگاه آپارتمان واقع در شهرک غرب

76104000000

توضیحات

140068920000460998

140068460000489101
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001305 له آقای  حجت اله خدابنده لوعلیه آقای محمد رضا یزدی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3/637/971/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 181/898/000 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان بشماره پلاک 66242 فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. لازم به ذکراست باتوجه به ارزش ششدانگ پلاک فوق و محکوم به از پلاک ثبتی مذکور در راستای اعمال ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی بفروش میرسد (محکوم به میزان سهام مورد انتقال 47/80 سهم از 1000سهم ششدانگ میرسد 3/637/971/000). ضمناً محل ملک به آدرس : تهران ،شهرک غرب ،بلوار پاک نژاد ، بلوار دریا ، شکوفان 2 ، بهاران 2 ، پلاک 2 می باشد. ششدانگ مالکیت یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 108/72 مترمربع بشماره پلاک 66242 فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران واقع در طبقه سوم که دو متر و سی دسیمتر مربع آن بالکن و شش متر و هشت دسیمتر مربع آن در سمت جنوب غربی زیرزمین یک که 8/91 متر مربع آن بصورت غیر مسقف است با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن بنام آقای محمدرضا یزدی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 94253 سری ب سال 98 صادر وتسلیم شده است موارد ارزیابی بصورت یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 108/72 متر مربع در طبقه سوم یک باب ساختمان آپارتمانی احداثی در شش طبقه : زیرزمین بصورت پارکینگ و طبقات همکف و اول تا چهارم هر کدام شامل یک واحد مسکونی می باشد اسکلت ساختمان فلزی و سقف آن تیرچه می باشد دارای آسانسور پنج نفره ، راه پله با کف و پاگرد سنگی و نرده محافظ استیل ، قدمت آن باستناد پروانه ساخت شماره 20031397 مورخ 1395/09/02 و گواهی ساختمان شماره 22164690 مورخ 1398/10/07 صادره از شهرداری منطقه دو تهران بالغ بر سه سال ، نمای ساختمان میکس سنگ حاجی آباد و آجر آذرخش می باشد واحد مورد ارزیابی دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و حمام و آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف و کف سرامیک و دیوارها کاشیکاری ، کف هال سرامیک و دیوار ها رنگ آمیزی ، درب ورودی ضد سرقت . درب اتاق ها چوبی و پنجره ها یو پی وی سی دو جداره، سیستم گرمایش پکیج رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آبی ، امتیازات آب مشترک و برق و گاز مجزی و در زمان بازدید تخلیه بود. با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن موقعیت محل و سمت استقرار و مساحت و گذر های مشرف و با فرض صحت مدارک استنادی و فارغ از هر گونه بدهی یا تعهد به ادارات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی به نوعی که انتقال ملک به غیر هیچگونه منع قانونی نداشته باشد ارزش آن مبلغ 76/104/000/000 ریال برآورد واعلام میگردد. مزایده در تاریخ روز 1400/10/28 از ساعت 11:00 الی 12:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

 

 

                                                        دادورز اجرای احکام شعبه 111 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28 از ساعت 11:00 الی 12:00