یک دستگاه آپارتمان واقع در خ جردن

198000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980202000151
شماره آگهی:
140168460000550077
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 250 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ملک در پرونده اجرایی 0000021

بموجب اجراییه صادره از شعبه 250 دادگاه خانواده یک تهران علیه ورثه مرحوم آقای علیرضا روفیگری اصفهانی فرزند اصغر محکوم به پرداخت مهریه بتعداد 97/65 قطعه تمام سکه بهار آزادی به انضمام مبلغ 205/669/750 ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خانم شقایق مجتبائی زاده با وکالت آقای سید اکبر مرتضوی و نیم عشر دولتی از ماترک مرحوم به نسیت سهم الارث ، لذا شش دانگ پلاک ثبتی 3467/11831 بخش 11 تهران واقع خ جردن خ طاهری پ 42 بازداشت گردیده است ملک در طبقه همکف یک ساختمان 6 طبقه به مساحت 211/41 متر مربع دارای درب حیاط مستقل از سمت خیابان میباشد نمای سنگ و در سمت حیاط جنوبی سیمان است لابی واحد با کف سرامیک و بدنه گچ و در قسمتی آینه کاری و سقف گچ است کف حیاط موزبئیک و بدنه سنگ است دارای دو اتاق و آشپزخانه ی سرامیک و کاشی و کابینت ام دی اف میباشد واحد دارای سرویس فرنگی و روشوئی با کف سرامیک و بدنه کاشی میباشد در گوشه سالن شومینه قرار دارد سیستم گرمایش و سرمایش اسپلیت و دارای انشعابات آب و گاز مشاع و برق اختصاصی است ارزش 6 دانگ کارشناسی آپارتمان198/000/000/000 ریال می باشد بنابراین مقرر گردیده از 6 دانگ آپارتمان موصوف بمیزان محکوم به بتاریخ 1401/10/20 ساعت 8/30-8 از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک در قبال مهریه محکوم لها بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهند فروخته خواهد شد از برنده مزایده ده درصد مبلغ فروش نقدا دریافت و خریدار مکلف است الباقی قیمت را ظرف یکماه پرداخت کند در غیر اینصورت مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه ها بنفع دولت ضبط می شود کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک داده شود .

دادورز اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/20