یک دستگاه آپارتمان واقع در بزرگراه آبشناسان خ لاله

40000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980282200133
شماره آگهی:
140168460000544823
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

نظر به اینکه بموجب دادنامه حضوری شماره 768 مورخ 1398/06/16 صادره از شعبه 1166 قدس تهران محکوم علیه مهدی خواجه نژاد هنزائی فرزند احمد محکوم به پرداخت دیه به مبلغ 440/000/000 ریال در حق شاکی اکبر امن زاده دیزج و حبس محکوم گردیده است و خانم سلطنت رنجبر فرزند حسین ضمانت وی را به میزان 800/000/000 ریال را قبول نموده است و با توجه به ابلاغ های صادره نسبت به معرفی وی و عدم معرفی محکوم علیه از سوی ایشان ، ضمانت وی ضبط شده و به شرح ذیل به توصیف ، ارزیابی و به مزایده قرار می گیرید .

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در بزرگراه آبشناسان خ لاله خ گلها پ 16 طبقه دوم به مساحت 105/56 متر مربع با پلاک ثبتی 119/1301 دارای انباری به مساحت 2.7 متر مربع و پارکینگ قطعه سوم به مساحت 10.5 مترمربع بدون آسانسور با قدمت حدود 17 سال با نما سفید دارای کابینت و سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری دارای انشعاب مشترک آب و برق و گاز مجزا با قیمت پایه کارشناسی ملک 40/000/000/000 ریال برآورد شده است که 10 درصد از مبلغ ارزیابی را نقدا به همراه داشته و یا به حساب سپرده دادسرای ناحیه 5 تهران واریز و فیش آنرا به شعبه ارائه نمایند و برنده مزایده فردی است که بالاترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید.

جلسه مزایده در مورخ 1401/10/20 روز سه شنبه در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 5 تهرانبه آدرس جنت آباد شمالی خ انصار المهدی روبه روی دانشگاه سما دادسرای ناحیه 5 تهران طبقه اول شعبه سوم اجرای احکام ساعت 11 ظهر برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/20