یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه دوم 80/68متر

4800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982885300672
شماره آگهی:
140191460000532769
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت دوم )

 نظر به اینکه به موجب نیابت قضایی واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر به شماره 140091990036782773-1400/10/07 و ثبت به کلاسه اجرایی 0001421/ن مدنی این اجرای احکام، محکوم علیه آقای حجت قهرمان زمانه فرزند محسن محکوم است به پرداخت مبلغ 1/086/198/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 6/150/000ریال بابت هزینه کارشناسی ومبلغ37/615/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ48/780/000ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 1399/06/22 لغایت اجرای حکم درحق محکوم له آقای رسول دهقانی بنادکی باوکالت آقای محمدحسین زند وخانم مهسا ملکی وپرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت( مبلغ164/000/000ریال ازکل بدهی محکوم علیه پرداخت شده است که بایدازکل مبلغ کسرگردد)، لذا با توجه به معرفی ملک محکوم علیه حجت قهرمان زمانه توسط محکوم له به پلاک ثبتی 1536/23مفروز ومجزاشده ازپلاک311فرعی ازاصلی مذکور به نشانی ورامین، جاده ریحان آباد- مجتمع مسکونی 72واحدی ولی عصر(عج)- بلوک اول- ورودی b2 طبقه دوم،ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه دوم به مساحت80/68مترمربع- قطعه29تفکیکی- بلوک اول شمالا درب ودیواریست به راه پله وآسانسور وشرقا دیوارمشترک به قطعه مجاور جنوباً دیوار وپنجره ایست به فضای محوطه مشاعی وغربا دیوارمشترک به قطعه مجاور بانضمام ششدانگ یک واحد انباری واقع درطبقه همکف می باشد، آپارتمان مذکور جزء مجتمع72 واحدی ولیعصر(عج)- بااسلکت فلزی سقف تیرچه بلوک نمای آجرنما بلوک اول ورودیb2 واقع درطبقه دوم می باشد دارای دواتاق خواب وهال وپذیرائی باکف سرامیک آشپزخانه open باکابینت- سرویس بهداشتی توالت وحمام باحق استفاده از آب وبرق واز اختصاصی موجود وقابل بهره برداری می باشد وسیستم گرمایش وسرمایش آن به ترتیب بخاری گازی وکولرآبی است، وباتوجه به مراتب فوق ودرنظرگرفتن موقعیت محلی ومنطقه ای وقدمت ساخت بنا ومصالح مصرفی ونداشتن هرگونه بدهی ارزش ششدانگ عرصه واعیان آپارتمان مذکوربا پلاک فوق قطعه29 به مساحت 80/68مترمربع بانضمام ششدانگ یک واحد انبار واقع درطبقه همکف جمعاًبه مبلغ4/800/000/000ریال(چهارصدو هشتادمیلیون تومان)برآورد و ارزیابی و ازاعتراض محکوم علیه مصون مانده است که به میزان سهم محکوم علیه برای روز مورخه سه شنبه 1401/11/18 راس ساعت 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18