یک دستگاه آپارتمان ملاصدرا

21600000000

توضیحات

140012920002103836

140012460000250342
شعبه 10 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

به موجب درخواست خواهانها خانم زهرا و صدیقه هر دو به شهرت جوکار و فرزندان حسن با وکالت آقای آرش جمشیدی دستور فروش ملک مشاع به طرفیت خواندگان 1-بتول 2- فاطمه 3- مرضیه 4- محمداسماعیل 5- ابراهیم همگی به هرت جوکار و فرزندان حسن جلال توسط شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شیراز صادر، به این اجرا ارجاع و با شماره بایگانی 0000848 ثبت و ملک کارشناسی ،نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و قطعی گردیده است . لذا ضمن رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ملک از طریق انتشار آگهی مزایده انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز چهارشنبه 1400/11/06 از ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – بن بست شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز شعبه دهم اجرای احکام مدنی مزایده برگزار می گردد و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه 1400/09/07 کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 21/600/000/000 ریال می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 2/160/000/000 ریال به عنوان 10% قیمت پایه کارشناسی با شناسه واریز 9  89  108100  10  001  0012  9200  0210  3836 به حساب شماره IR080100004058012907627341 به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز با شناسه  واریز و اصل فیش واریزی را که به تأیید ذیحسابی دادگستری فارس رسیده باشد ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند . وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی باقیمانده 10% قیمت پیشنهادی را در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش واریزی را به اجرای احکام تحویل و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش واریزی را به اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد وقت جدید تعیین می گردد. هرگونه بدهی ملک به دارائی ، شهرداری بر عهده مالکین و این آگهی نوبت اول می باشد.

مشخصات ملک مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی : 6 دانگ عرصه و اعیان يك دستگاه آپارتمان با کاربری مسكوني دو خوابه به شماره پلاك ثبتي 279 فرعي از 531 اصلي بخش 3 شيراز به مساحت 106/36 مترمربع واقع در طبقه ششم با نام ساختمان میلاد كه مقدار 12/02 مترمربع آن تراس روباز مي باشد. آشپزخانه باز با كابينت چوبي، كف سراميك، بدنه و سقف رنگ آميزي شده، سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش پكيج و رادياتور مي باشد. انباري به مساحت 2/25 مترمربع واقع در زيرزمين و پاركينگ اختصاصي به مساحت 22 مترمربع در طبقه همكف -داراي پايانكار و با قدمت تقريبي 20 سال نماي آجر و 8 طبقه شامل زيرزمين، همكف و 6 طبقه بالاي آن به تعداد 36 واحد مسكوني است. سازه ساختمان از نوع فلزي و سقف ها تيرچه و بلوك سيماني مي باشد. انشعابات و كنتور آب و گاز واحدها به صورت مشترك و انشعاب و كنتور برق واحدها به صورت مستقل مي باشد. در زمان بازديد کارشناس طبق اظهارات نماينده خواندگان، ساكنين واحد در قيد حيات نبوده اند ولي اثاثيه منزل در واحد مذكور قرار داشته است. نشاني ملك: شيراز، خيابان ساحلي غربي، كوچه 20، ساختمان ميلاد، طبقه 6، واحد 17، كدپستي 39919  -71436 .

. دادورز شعبه دهم اجرای احکام حقوقی شیراز – خرمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز چهارشنبه 1400/11/06 از ساعت 9 الی 10 صبح