یک دستگاه آپارتمان مسکونی

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9609980013901119
شماره آگهی:
140168460000549435
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه970636 مربوط مرضیه آذر فر بطرفیت هوشنگ متولی، مهناز متولی مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ۲۰۸ فرعی از ۳۷۵۹ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۵ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۹ به آدرس تهران خیابان مقدس اردبیلی خیابان پسیان ،جنوبی برج ،الماس ،پلاک ۱۴، طبقه دوم، واحد غربی از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. مشخصات ثبتی :ملک باستناد تصویر سند مالکیت ابرازی در ملک مورد ارزیابی عبارت از عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی وضعیت خاص (طلق به شماره ۲۸۷ فرعی از ۳۷۵۹ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۵ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۹ تفکیکی بخش یازده حوزه ثبت ملک ،شمیران استان تهران به مساحت (۴۴/۳۷ چهل و چهار متر و سی و هفت دسیمتر مربع واقع در سمت غربی طبقه دو که (۲/۶) دو متر و شصت دسیمتر مربع آن بالکن است بانضمام پارکینگ قطعه ۵۷ تفکیکی به مساحت (۱۰/۸) ده متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در سمت جنوب شرقی زیر زمین سه با حدود مندرج در سند مالکیت با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات ) مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن سند تکبرگ مالکیت دو سهم مشاع از پنج سهم عرصه و اعیان بشماره سریال ۹۴۳۵۶۰ سال ۹۵ سری الف بنام خانم مرضیه آذر فر صادر شده است. مجوزات شهرداری باستناد پایان کار ساختمانی ابرازی بشماره ۱۲۰۵۸۴۷۹ بتاريخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ مساحت زمین طبق سند ۱۸۶۷ متر مربع مساحت زمین پس از اصلاحی ۱۷۷۱/۹۱ متر ،مربع عرض گذر اصلاحی شمالی ۲۱ متر متراژ کل بنا ۸۷۰۸ متراژ کل مسکونی ۵۱۳۸ متر مربع نوع اسکلت بتنی تعداد واحد مسکونی ۷۱ واحد و تعداد پارکینگ مسکونی ۷۳ واحد میباشد. مشخصات ملک مورد بازدید واحد مورد ارزیابی در یک ساختمان ۱۴ طبقه سه طبقه زیر زمین + همکف + ده طبقه دارای موقعیت جنوبی نسبت به گذر نما ترکیبی ،سنگ اسکلت بتنی قدمت بنا حدود ۸ سال دارای دو دستگاه آسانسور دو دستگاه راه پله میباشد ورودی ساختمان دارای کانکس نگهبانی میباشد و تابلوی راهنمای طبقات در ورودی ساختمان نصب شده است. طبقه زیر زمین ۳- شامل انبار و تاسیسات و پارکینگ طبقه زیر زمین ۲- شامل انبار و پارکینگ طبقه زیر زمین -۱ شامل تاسیسات انبار، سرایداری و سرویس بهداشتی و طبقه همکف و طبقات اول تا دهم شامل واحدها .میباشند طبقه دوم دارای هفت واحد میباشد. واحد مورد ارزیابی واقع در غرب طبقه دوم شامل هالکف سرامیک ، بدنه اندود گچ و رنگ) یک اتاق کف سرامیک و بدنه اندود گچ و رنگ آشپزخانه اوپن کف سرامیک بدنه کاشی و کابینت ام دی اف سرویس بهداشتی فرنگی کف سرامیک بدنه کاشی دارای روشویی درب ورودی واحد طرح چوب پنجرهها آلومنیمی با شیشه دو جداره سرمایش و گرمایش کولر گازی دارای انشعاب گاز و آب و برق میباشد. در زمان بازدید واحد بصورت تخلیه بود.تصاویر محل مورد بازدید حدود رسیدگی رسیدگیهای انجام شده مطابق محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین دعوی و در چارچوب بررسی های تخصصی و فنی میباشد مسئولیت صحت اصالت مستندات منضم در پرونده و مدارک ابرازی بر عهده طرفین پرونده بوده و بدیهی است تشخیص صحت و سقم و اصالت یا جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مدارک و مستندات ابرازی از صلاحیت اینجانب خارج بوده و هر گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده ارایه کننده آن است استماع مطالب متداعیین و انعکاس اطلاعات ارایه شده از طرف آنان درگزارش کارشناسی به منزله تایید و یا رد آن مطالب نمیباشد نظریه کارشناسی حاضر صرفاً در محدوده قرار کارشناسی صادره بوده و در خصوص سایر دعاوی احتمالی موضوعیت ندارد. چنانچه پس از ارایه نظریه کارشناسی مدارک و مستندات جدیدی( در رابطه با مساحت و کاربری و … از سوی طرفین پرونده و یا هر ذینفعی ارایه گردد که موثر در این گزارش باشد در صورت صلاحدید مقام محترم قضایی و ارجاع قابل رسیدگی و اظهار نظر خواهد بود. نظریه کارشناسی با توجه به مشخصات ذکر شده و در نظر گرفتن عوامل موثر از قبیل ،مساحت ،ابعاد دسترسی موقعیت شرایط بازار قیمت املاک مشابه کاربری مسکونی در صورت عدم بدهیهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی عدم وجود هرگونه منعی در نقل و انتقال ،ملک صحت مدارک مورد استناد ششدانگ آپارتمان مورد ارزیابی به شماره ۲۸۷ فرعی از ۳۷۵۹ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۵ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۹ تفکیکی بخش یازده حوزه ثبت ملک شمیران به مساحت (۴۴/۳۷) چهل و چهار متر و سی و هفت دسیمتر مربع به مبلغ ۷۴/۰۰۰/۰۰۰/000 ریال هفتاد و چهار میلیارد ریال معادل هفت میلیارد و چهارصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام میگردد. و ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ روز 1401/10/20 از ساعت 10:00 الی 11:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/20