یک دستگاه آپارتمان مسکونی 77 متر

18400000

توضیحات

شماره پرونده:
9009982162301613
شماره آگهی:
140168460000576020
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

 

شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه خانواده 1تهران در نظردارد به موجب دادنامه شماره 2157مورخ 1390/10/30صادره از شعبه 243طی پرونده کلاسه9902668 ث ج محکوم له خانم آرزو پریوش با وکالت محسن سیاوشی بطرفیت محکوم علیه آقای محمدرضا دولت آبادی با وکالت شاپور خسروی در قبال تعداد 460عددتمام سکه بهار آزادی بابت مهریه زوجه، یکدستگاه آپارتمان به شماره ثبتی 106965فرعی از 4476 اصلی واقع در تهران-افسریه،کوچه 24،بین 15 متری اول و دوم پلاک 172 توقیف که کارشناس به شرح ذیل پلاک ثبتی راتوصیف وارزیابی نموده است 1- اسناد ومشخصات پلاک : حسب تصویر سند مالکیت تک برگی ابرازی به شماره سریال 045907سری الف سال 98 به تاریخ 1398/06/03شش دانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی (وضعیت خاص طلق)به شماره 106965فرعی از 4476 اصلی قطعه 3تفکیکی مفروز ومجزی شده از 518779فرعی از اصلی مذکور بخش 7حوزه ثبت ملک خاوران تهران به مساحت 77/78متر مربع واقع در سمت غرب طبقه 2به انضمام پارکینگ قطعه سه تفکیکی به مساحت 10/80متر مربع واقع در طبقه همکف بالقدر السهم از عرصه وسایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی آن به نشانی افسریه بین 15 متری اول ودوم خ 24 پلاک 172 طبقه 2 واحد سه با کدپستی 1784738416بنام محمدرضا دولت آبادی به شماره ملی 0321528190سند تهیه تنظیم وتسلیم شده است 2- حدود رسیدگی وکارشناسی ساختمانی که آپارتمان موضوع کارشناسی در آن قراردارد سمت جنوب گذر واقع شده است ساختمان دارای همکف با کاربری پارکینگ وانباری وچهار طبقه فوقانی شامل 8 واحد آپارتمان با کاربری مسکونی است وسمت غرب طبقه ی دوم به مساحت 77/78 متر مربع با مشخصات:شامل هال و پذیرایی، آشپزخانه ی اپن،دو اتاق خواب،سرویس بهداشتی و حمام.کف سرامیک و بدنه رنگ و نقاشی و کاغذ دیواری و سرمایش آن کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و دارای انشعاب آب و برق و گاز و فاقد انباری و داری پارکینگ است نمای ساختمان سنگ واسکلت آن از نوع فلزی وساختمان فاقد آسانسور وبدنه راه پله تا حدود یک متر سنگ ومابقی اندود گچ وسفید کاری با رویه سنگ است با عنایت به شواهد وقراین حدود 24 سال از زمان بهره برداری ساختمان میگذرد ودر زمان بازدید آپارتمان حسب اظهار در اختیار مالک و .به مالکیت محکوم علیه موصوف معرفی میباشد که حسب نظرکارشناس محترم دادگستری18.400.000.000 ریال معادل 1.840.000.000تومان برآورد وتعیین قیمت گردیده که از طریق مزایده عمومی درروز چهارشنبه مورخ 1401/11/12از ساعت 08.00صبح الی 08.30در اتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک واقع در تهران- اتوبان شهید محلاتی – نبرد جنوبی جنب آتش نشانی به فروش میرسدکه درصورت تعطیلی رسمی وغیرمنتظره مزایده روزبعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان اعلامی برگذارخواهدشد. ضمنا هزینه نقل وانتقال سند برعهده برنده مزایده میباشد وبالاترین پیشنهاد دهنده قیمت برنده مزایده محسوب خواهدشد و10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس پرداخت مینمایدوخریدارمکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع الباقی ثمن مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت وجه تودیعی پس ازکسرهزینهای مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهدشد.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر ظرف 5روز قبل از مزایده به شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه خانواده مراجعه نمایند .لازم بذکراست پلاک ثبتی مذکور متصرف نداشته و دادگاه هیچ گونه مسئولیتی بعداز انتقال سند درخصوص تصرف وتحویل آن ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12