یک دستگاه آپارتمان مسکونی

9900000000

توضیحات

9909980226100625

140068460000515808
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال غیر منقول: پرونده کلاسه 0001259 / 2

 به موجب  اجرائیه  صادره  به شماره 140068420000331169  مورخ  1400/4/22 آقای محمدحسین برزده فرزند رمضان محکوم است به پرداخت مبلغ 17/058/259/157 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له مصطفی نقدی و مبلغ 852/912/957  ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت  که درراستای وصول محکوم به حسب تقاضای   محکوم له  پلاک ثبتی  شماره 55 فرعی از 3741  اصلی واقع در بخش 7 تهران متعلق به محکوم علیه  توقیف و  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 9/900/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

 1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک:  محد حسین برزده با کد ملی 0420970266

2-محل وقوع ملک :تهران – میدان شهدا میدان سر اسیاب دولاب کوچه شهید مدنی مجتمع گلستان بلوک  یک واحد 15

3-شش دانگ یک باب اپارتمان مسکونی  حوزه ثبت پیروزی

4- دراجاره نمی باشد

توصیف اجمالی و کاربری آن:

 شش دانگ یکدستگاه اپارتمان مسکونی (نوع ملک:وقف) قطعه34 تفکیکی واقع در سمت جنوبی طبقه 2 به مساحت 81/71 متر مربع که مقدار4/13 متر مربع ان بالکن است بانضمام اعیان پارکینگ قطعه11 تفکیکی به مساحت11 متر مربع واقع در جنوب شرقی زیرزمین دوم بانضمام اعیان انباری قطعه12 تفکیکی به مساحت 7/12 متر مربع واقع در سمت شمال زیرزمین دوم به شماره ثبت 483793 صفحه 128 دفتر 3081 مورخ 10 مرداد1391 به نام شرکت تعاونی مسکن پور قدیری وزارت دفاع ثبت و صادر شده و طبق مندرجات ظهر سند با شماره ثبت 35719 مورخ 93/3/13 دفترخانه شماره 501 تهران به نام اقای محمد حسین برزده منتقل شده است

 5-مشخصات و متعلقات ملک:

ساختمان بصورت دو بلوک مسکونی 6 طبقه شامل 4 طبقه مسکونی بر روی همکف مسکونی و زیرزمین شامل پارگینگ و انباری  می باشد هر طبقه و هر بلوک 30 واحد می باشد قدمت ساختمان حدودا 12 سال است ساختمان دارای اسانسور است . واحد مورد نظر در سمت شمالی طبقه دوم واقع بوده و دارای 2 اتاق خواب اشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف پذیرایی -یک بالکن با دسترسی از پذیرایی حمام و سرویس مجزا  می باشد کف واحد سرامیک ودیوار ها ترکیب کاغذ دیواری و سرامیک بوده و دارای انشعابات برق مستقل و اب و گاز مشترک می باشد.

 6-مورد مزایده  ششدانگ پلاک فوق الذکر  می باشد که  ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده  9/900/000/000 ریال می باشد. .

مقرر گردید ملک  مذکور در روز چهارشنبه  تاریخ 1400/11/20  از ساعت  10    الی 10/30    در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه به مبلغ  9/900/000/000 ریال  شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز چهارشنبه  تاریخ 1400/11/20  از ساعت  10    الی 10/30