یک دستگاه آپارتمان مسکونی

15400000000

توضیحات

9609980245500465

140068460000519431
شعبه 4 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه2 تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي


آگهی فروش ملک از طریق مزایده عمومی

 

در راستای اجرای مفاد پرونده شماره 9609980245500465 صادره ازشعبه  1180 مجتمع  قضایی قدس شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به نام خانم اعظم هراتی با مشخصات ذیل برابر مقررات اجرای احکام مدنی به فروش می رسد.

 

1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک: خانم اعظم هراتی

2-نشانی ملک: تهران-نظام آباد خیابان مدنی -پایین تر از بیمارستان امام حسین-کوچه شهید فتاحی-پلاک 12-طبقه اول

3-وضعیت کاربری:  مسکونی

4-وضعیت موجود ملک : سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 80/95 متر مربع واقع در طبقه اول  به انضمام انباری مسکونی به مساحت 2/28 متر مربع واقع در سمت جنوبی زیر زمین یک به انضمام پارکینگ مسکونی به مساحت 11 متر مربع واقع در سمت شرقی زیر زمین یک و ملک مورد مذکور نسبت به گذر 10 متری واقع شده است. بنا به اسکلت فلزی، ساختما شامل 4 طبقه مسکونی(طبقه همکف و طبقات اول الی سوم) که هر طبقه جهت یک واحد مسکونی و جمعا 4 واحد مسکونی می باشد و طبقه زیر زمین جهت پارکینگ و انباری می باشد.ساختمان دارای نمای سنگ و فاقد آسانسور است. آپارتمان مورد نظر در طبقه اول واقع گردیده که به صورت یک واحد مسکونی رویت شد و مشتمل بر پذیرائی، دو اتاق خواب ، آشپزخانه اپن، سرویس بهداشتی و حمام و دارای بالکن می باشد. کف آپارتمان سرامیک، دیوار ها گچ و رنگ ، پنجره ها فلزی و درب ها چوبی می باشد.آپارتمان دارای انباری و پارکینگ، دارای انشعاب آب و گاز مشترک و برق اختصاصی ، سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد. عمر ساختمان حدود بیست سال براورد می گردد. در زمان بازدید آپارتمان موصوف به صورت مسکونی مورد بهره برداری بوده و حسب اظهار مورد سکونت مستاجر قرار دارد.

5-قیمت کارشناسی:15/400/000/000 (پانزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال)

بنابراین مقرر گردید ملک مذکور وفق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه  مورخ 1400/10/27 ساعت 9 الی 10 صبح

راس ساعت از طریق مزایده حضوری در محل دفتر کل اجرای احکام دادسرای ناحیه دو تهران به آدرس : تهران- بلوار فرحزادي- خيابان طاهرخاني- خيابان امام صادق (ع) – كوچه درختي اول – دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 تهران برگزار می شود.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و خریدار مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده نسبت به پرداخت الباقی مبلغ در شعبه اقدام و فیش آن را به شعبه تسلیم دنماید در غیر اینصورت ده درصد مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط می گردد.

ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدا می باشد. وفق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی متقاضیا شرکت در مزایده در مدت 5 روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید ملک به شعبه مراجعه و با هماهنگی از ملک مورد مورد مزایده بازدید نمایند.


مدیر دفتر اجراي احكام شعبه 4 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه2 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

دوشنبه  مورخ 1400/10/27 ساعت 9 الی 10 صبح