یک دستگاه آپارتمان مسکونی

28700000000

توضیحات

140068920001522493

140068460000505818
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                                      آگهی مزایده

بموجب دادنامه شماره 140068390009205748 موضوع دستور فروش صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ؛ له مسعود انصاريپور و علیه پروین انصاريپور و عباسعلی انصاريپور، مبني بر فروش ملک به  پلاک ثبتی 2856 فرعی از 6810 اصلی بخش دو تهران از طريق انجام كارشناسي و مزايده وفق مقررات اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول و تقسيم بهاي حاصل از فروش به نسبت سهم مالكيت طرفين ،  با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ملک  مذکور به قرار ذیل مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت ؛

احتراما در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه اجرایی 0000940 موضوع ارزيابی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن واقع در پلاک ثبتی 2856 فرعی از 6810 اصلی بخش دو تهران، به محل ملک مورد نظر به آدرس در تهران، خیابان شریعتی، بعد از سه راه طالقانی، خیابان شهید علیرضا طباطبایی (میثاق ۱) ، پلاک ۵۸ ، طبقه دوم مراجعه، پس از بازديد و انجام بررسي های لازم اينک گزارش و نظريه کارشناسی را به شرح ذيل به استحضار می رساند:

الف – مشخصات ثبتی : (با توجه به رو گرفت مدارک ابرازی)

طبق تصویر سند ابرازی عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره ۲۸۵۶ فرعی از ۶۸۱۰ اصلی قطعه 5 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۸۷ فرعی از اصلی مذکور بخش ۲ حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت هشتاد و شش متر وهشتاد و دو دسیمتر مربع (۸۲/۸۶) واقع در سمت غرب طبقه دو، به انضمام پارکینگ مسکونی قطعه پنج تفکیکی به مساحت یازده متر مربع (۱۱) واقع در سمت غرب زیر زمین شمال محل تاسیسات، به انضمام انباری مسکونی قطعه سه تفکیکی به مساحت یک متروسی وهشت دسیمترمربع (۳۸/۱) واقع در سمت غرب راه پله زیر زمین، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن .

دو ممیز هشتاد و دو صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی مذکور تحت سند مالکیت با شماره چاپی ۲۹۵۱۲۴ سری ج  سال ۹۹ به نام آقای محمد سام انصاریپور با شماره ملی ۰۴۴۱۶۳۱۲۹۰ صادر گردیده است.

ب – اعیانی ومشخصات ساختمان:

با عنایت به پایان کار به شماره ۷۲۰۷۵۱۲۵ مورخ 1383/11/7+- و بازدید بعمل آمده اعیانی احداث شده در عرصه، یک ساختمان ۶ طبقه مسکونی ، طبقه زیرزمین با بهره ‌برداری پارکینگ و انباری، طبقه همکف با بهره‌ برداری پارکینگ و ۲ واحد مسکونی و طبقات اول تا چهارم در هر طبقه ۲ واحد بنا شده و در مجموع ۱۰ واحد مسکونی می باشد.

آپارتمان واقع در طبقه دوم، دارای سالن پذیرایی ، دو اطاق خواب ، با یک دستگاه سرویس بهداشتی ، یک دستگاه دستشویی و حمام ، فرش کف سالن سنگ ،  آشپزخانه اُپن همراه با کابینت MDF  ، بدنه دیوارها رنگ و نقاشی ، فرش کف سرویس ها سرامیک و بدنه دیوار کاشی ، پنجره پروفیل آلومینیومی همراه با شیشه تک جداره ، سیستم برودتی کولر آبی و گرمایش موتورخانه مرکزی و رادیاتور می باشد.

موقعیت عرصه نسبت به گذر جنوبی ،  نمای ساختمان سنگ،  پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، دیوار راه پله رنگ و نقاشی،  نرده های راه پله پروفیل آهنی،  یک دستگاه آسانسور ، دارای کنتور آب و گاز مشترک ، کنتور برق اختصاصی می باشد. عمر بنا حدود ۱۷ سال می باشد.

ج – حدود رسیدگی :

گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارک ابرازی موجود در پرونده معاینه محل ابرازی متقاضی ، موارد مشابه ، دادخواست و مرّ قرار کارشناسی می باشد ، تشخیص اصالت اسناد در صلاحیت اینجانب نیست. بدیهی است چنانچه بعد از ارائه این نظریه اسناد و اطلاعات قابل اتکای دیگری و مغایر با زمان کارشناسی ارائه شود به نحوی که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد مسئولیتی متوجه این کارشناسی و اقدامات انجام شده نبوده و رسیدگی به آنها خارج از این حدود می باشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضایی نظریه تکمیلی و یا اصلاحی قابل ارائه خواهد بود.

نظریه کارشناسی :

به نظر اینجانب با عنایت به مراتب فوق و وضع و موقعیت مکانی و مقطع زمانی و مقدار مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا با کاربری مسکونی ، ارزش شش دانگ اعم از عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی فوق (۲۸۵۶/۶۸۱۰) در شرایط موجود و صرفنظر از تعهدات،  بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ،عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال، دیون احتمالی ، بلامانع و بلامعارض بودن و فارغ از احراز مالکیت و انتساب به هر شخص حقیقی یا حقوقی و مشروط بر صحت و اعتبار مدارک  ابرازی و فقدان هرگونه مانع در انتقال سند و تحویل ملک در شرایط روز برابر مبلغ  ۰۰۰’۰۰۰’۷۰۰’۲۸ ریال معادل دو میلیارد وهشتصد وهفتاد میلیون  تومان تقویم می گردد.

مقرر شد ملک پلاک ثبتی فوق الذکر در ساعت  8:30  صبح روز  شنبه  مورخ  1400/11/9  ازطریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران خیابان  شیخ بهائی  بالاتر از میدان شیخ بهائی  12 متری اول  انتهای کوچه  مجتمع قضائی شهید صدر  به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی  ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده  به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از ملک موصوف بازدید بعمل آورند . ضمنا”  اشخاصی که خواهان خرید موضوع  مزایده میباشند  میبایست  قبل از  شروع مزایده  نسبت به ارائه  مبلغ پیشنهادی  در پاکت مهر و موم  شده به  مدیر اجرای  احکام شعبه  اقدام و  از ایشان رسید  دریافت نموده  و  در ساعت مقرر  در اتاق مزایده  حاضر  و  مبلغ  ده درصد پیشنهادی  ( نقدا” و یا  طی چک تضمیمن  شده و یا چک  بین بانکی )  را همراه  داشته باشند  .

 

مدیر اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر – فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت  8:30  صبح روز  شنبه  مورخ  1400/11/9