یک دستگاه آپارتمان مسکونی

145000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920004854753
شماره آگهی:
140168460000550695
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/003041/259از شعبه 1اجرای احکام -دادنامه 14007443مورخ 1400/9/23-اجراییه 14008682مورخ 1400/9/29-محکوم له خانم نیلوفر بیوسی فرزند کاظم با وکالت آقای مهدی فخرآور -محکوم علیه آقای سیامک کیانفر فرزند علی اصغر -موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی قطعه2تغکیکی 47/6834مفروز و مجزی از 3231فرعی از اصلی بخش 11تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراما در اجرای قرار کارشناسی ارجاع شده به اینجانب در پرونده کلاسه مذکور، جهت ارزیابی ملک به نشانی ذیل، به همراه وکیل خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و از ملک مذکور بازدید بعمل آمد که نظر کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد

نشانی: تهران- خیابان خواجه عبداله انصاری – خیابان ابوذر جنوبی- کوچه ششم – پلاک 34 طبقه اول

وضعیت ثبتی: مطابق تصویر سند تک برگ به شماره سریال 216680 الف 97، عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی(وضعیت خاص طلق) به شماره 6834 فرعی از 47 اصلی، قطعه 2 تفکیکی، مفروز و مجزی شده از 3231 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت ملک قلهک تهران- استان تهران به مساحت 209.78 متر مربع (دویست و نه متر و هفتاد و هشت دسیمتر مربع) واقع در طبقه یک، که مقدار 9.87 متر مربع آن بالکن پیشرفتگی در شمال و مقدار 20.40 متر مربع ایوان در جنوب است، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تمکل آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن.

اسناد و مدارک:

1- مطابق تصویر صورت مجلس تفکیک مساحت اپارتمان طبقه همکف 203.88 متر مربع و مساحت عرصه 336 متر مربع می باشد.

2- مطابق تصویر برگه پهنه ملک، پهنه R122 با عرض گذر شمالی 8 متری میباشد.

وضعیت اعیانی: مورد بازدید یک باب آپارتمان مسکونی با قدمت بالای 40 سال ، در طبقه اول ساختمانی دو طبقه، دارای سالن پذیرایی، سه اتاق خواب با کمد دیواری (اتاق خواب جنوب دارای دسترسی به حمام)، آشپرخانه اپن با کابینت، سرویس بهداشتی ایرانی، حمام با سرویس بهداشتی فرنگی، بالکن در سمت شمال و سمت جنوب، پوشش کف سرامیک، پوشش دیوار رنگ آمیزی و کاغذ دیواری، پنجره ها فلزی، دارای حفاظ آهنی، نما سنگ، سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی و رادیاتور و شومینه، دارای انشعاب آب و برق و گاز و در حال حاضر تخلیه می باشد.

نظر کارشناسی: با عنایت به مراتب فوق و لحاظ کردن مواردی نظیر، موقعیت زمانی و مکانی ملک معرفی شده و قدمت آن، صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به شخص حقیقی یا حقوقی، بدون لحاظ کردن هرگونه بدهی احتمالی ملک مذکور به افراد حقیقی یا حقوقی و موارد ثبتی و حقوقی مرتبت، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی به شماره 6834 فرعی از 47 اصلی، قطعه 2، به مبلغ 145.000.000.000 ریال (معادل چهارده میلیارد و پانصد هزار میلیون تومان) اعلام میگردد

تاریخ مزایده 1401/11/5ساعت 10 الی 10/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/5