یک دستگاه آپارتمان مسکونی

2600000

توضیحات

9909988110400913

140028460000084995
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مـزایـده ( حکم به فروش)

مورد مزایده :یک واحد آپارتمان واقع در کوچه مشکی

در پرونده کلاسه0000046  اجرایی طی رأی صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی همدان شعبه 2 اجرای احکام مدنی

خواهان:محمد رضا اثنی عشری

خوانده: رضا عسگری

آدرس مورد مزایده :همدان کوچه مشکی -کوچه نسترن-طبقه اول

مشخصات مورد مزایده:

سند ارایه شده به پلاک ثبتی 10/51488و ملک مورد معاینه شامل یک دستگاه آپارتمان مسکونی (وضعیت خاص طلق) به شماره 51488 فرعی از 10 اصلی ناحیه یک همدان مفروز و مجزی شده از 867 فرعی از اصلی به مساحت 113.03 متر مربع واقع در سمت شمال شرقی طبقه اول دارای 4.58 متر مربع بالکن 1.3 متر مربع انباری و 11.5 متر مربع پارکینگ با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آین نامه اجرایی آن که رویت گردیده است و مورد مزایده  به مبلغ 2.600.000.000 تومان ارزیابی میگردد

لذااین اجراء وفق ماده317 قانون امور حسبی و ملاک ماده 4  قانون افراز وفروش املاک مشاع نسبت به فروش آن اقدام می نماید. به تاریخ 9-9-1400ساعت 8 تا 8.30 صبح  محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان همدان -طبقه اول- واحد مزایده می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت : ریاست محترم واحد ارجاعات همدان جهت اقدام در خصوص الصاق در محل

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 9-9-1400ساعت 8 تا 8.30 صبح