یک دستگاه آپارتمان مسکونی ۱۵۷ متر طبقه اول

44000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980010501114
شماره آگهی:
140168460000560821
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

ضمن کان لم یکن بودن اگهی مزایده به شماره 10168460000549222 مورخ 1401/10/05 به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001273 له ژینا زمانی علیه سید کاظم سید مراد ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 10/411/171/619 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ520/558/580ریال در حق صندوق دولت به همین منظور سهم الارث ملک شامل پلاک ثبتی های ۵۰۴۱۳۰ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی مفروز و مجزی از ۶۱۹۳۳ قطعه ۱ تفکیکی بخش ۷ استان تهران توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. لازم به ذکر است از پلاک های ثبتی فوق در راستای اعمال ماده 51 قانون اجرای احکام صرفا بمیزان 6 سهم از 45 سهم پلاک ثبتی 504130 فرعی از 4476 و 6 سهم از 45 سهم شخص ثالث اقای سید محمد سید مراد جهت وصول محکوم به نسبت به محکوم به و نیم عشر اجرایی به فروش میرسد. محل ملک به آدرس تهران، تهران خیابان پیروزی بلوار ابوذر بین پل پنجم و ششم انتهای وحدت کوچه شهید سید مراد پلاک ۱ می باشد. مشخصات ثبتی مشخصات ملک پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۵۰۴۱۳۰ : مطابق تصویر سند مالکیت مشخصات ملک عبارتست از عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره ۵۰۴۱۳۰ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی مفروز و مجزی از ۶۱۹۳۳ قطعه ۱ تفکیکی بخش ۷ ستان تهران شهرستان تهران به مساحت ۱۵۷ یکصد و پنجاه و هفت متر مربع واقع در طبقه اول بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ مسکونی قطعه ۱ تفکیکی به مساحت ۱۱ متر مربع واقع در شمال طبقه همکف و ششدانگ یک باب انباری به مساحت دو متر و پانزده دسیمتر مربع شماره یک تفکیکی واقع در شمال طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن حدود آپارتمان مسکونی طبق سند تاریخ ثبت نوزدهم بهمن ماه ۸۸ نام و نام خانوادگی صغرا ملکوتی خواه فرزند محمد صفحه دوم با حدود و مشخصات درج شده ضمنا مالک این انباری از پارکینگ شماره ۳ حق عبور دارد مشخصات مالک: خانم صغرا ملکوتی خواه به شماره ملی ۵۶۵۹۰۶۴۳۹۶ نوع و میزان مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان شرح اقدامات انجام شده در راستای اجرای قرار کارشناسی به دفتر شعبه مراجعه و پرونده مطالعه گردید سپس با راهنمایی و در معیت نماینده محکوم علیه از املاک فوق به شرح پیشگفتار بازدید بعمل آمده ملک به پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۵۰۴۱۳۰ ملک مذکور واقع در طبقه اول روی همکف قرار دارد ساختمان دارای نمای سنگ راه پله تا ارتفاع نیمه سنگ و پس از آن تا سقف گچ میباشد ساختمان دارای آسانسور میباشد واحد مورد نظر دارای سه اتاق خواب یک هال پذیرایی ،آشپزخانه ،بالکن سرویس بهداشتی فرنگی و حمام سرویس بهداشتی ایرانی است. کف واحد سنگ دیوار و سقف رنگ سیستم سرمایش گرمایش به ترتیب کولر و پکیج رادیاتور میباشد آشپزخانه دارای کابینت ام دی اف و واحد دارای پارکینگ و انباری است. مساحت ملک طبق سند ۱۵۷ متر مربع و قدمت بنا تقریبا ۱۴ سال می باشد. حدود رسیدگی نظریه ارایه شده محدود به معاینه محلی قرار ،کارشناسی اطلاعات و مدارک ابرازی و با فرض صحت اسناد و مدارک ارایه شده و با شرط بلامعارض بودن و نبود هرگونه موانع قانونی و فارغ از احراز مالکیت و عدم وجود هرگونه دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد. این ارزیابی صرفا جهت همین پرونده صورت گرفته است. همچنین رسیدگی به اصالت اسناد در حیطه صلاحیت این کارشناس نمی باشد و مسوولیت آن بعهده ارایه دهندگان اسناد میباشد و چنانچه بعد از ارایه این گزارش مدارک و مستندات جدیدی ارایه گردد که در نتیجه گیری حاصله و نظریه کارشناسی موثر واقع گردد با صلاحدید و دستور آن مقام محترم قضایی رسیدگی مجدد صورت خواهد پذیرفت و پیرو آن نظریه تکمیلی نیز ارایه خواهد شد. و نظریه کارشناسی با توجه به قرار کارشناسی اسناد و مدارک و توضیحات پیشگفتار همچنین موقعیت و بافت محلی و سطح مرغوبیت و قدمت هر یک از دو ملک تعرفه شده و سایر عوامل موثر فارغ از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک و بدهی و دیون احتمالی ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی و منع معاملاتی، بدون احراز مالکیت و انتساب به اشخاص حقیقی و حقوقی و با فرض صحت و اصالت اسناد و مدارک مزبور، ارزش شش دانگ آپارتمان مسکونی به نشانی خیابان پیروزی بلوار ابوذر بین پل پنجم و ششم انتهای وحدت کوچه شهید سید مراد پلاک ۱ ، به شماره ۵۰۴۱۳۰ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی مفروز و مجزی از ۶۱۹۳۳ قطعه ۱ تفکیکی بخش ۷ استان تهران شهرستان تهران به مساحت ۱۵۷ یکصد و پنجاه و هفت متر مربع واقع در طبقه اول بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ مسکونی و انباری با لحاظ نمودن قدر السهم متعلق به این واحد از عرصه و مشاعات و مشترکات ساختمان طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن به ماخذ زمان ارایه نظریه کارشناسی با مشخصات موصوف به شرح پیشگفتار برابر ۴۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان و 12 سهم از پلاک ثبتی 504130 فرعی بمبلغ 11/733/333/332 ریال از طریق مزایده در تاریخ 1401/10/28 از ساعت 8 تا 9 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28