یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف به مساحت99 متر

88000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9109980000400352
شماره آگهی:
140168460000572824
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100283 له امیر گودرزی علیه داود گودرزی، معصومه گودرزی،سیمین دخت گودرزی، مبنی برتقسیم ترکه شامل دو ملک دارای پلاک ثبتی های 539/1 باقیمانده 539 اصلی 3497/3104 در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک های موصوف به نشانی تهران، خیابان دربند ، خیابان تاجیک ، خیابان گلابدره ، کوچه الفت پلاک ۵ ، طبقه همکف و دوم و تهران ، خیابان میرداماد ، میدان مادر ، خیابان شاه نظری ، خیابان دوم ، نبش رازان جنوبی ، پلاک ۳۶ ، طبقه چهارم جنوبی به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. مشخصات ثبتی پلاک مورد ارزیابی به گواهی تصویر سند مالکیت ابرازی ، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف به مساحت نود و نه متر و شصت دسی متر مربع که سه متر مربع آن بالکن میباشد ، قطعه اول تفکیکی پلاک یک فرعی از پانصدو سی و نه اصلی واقع در امامزاده قاسم شمیران بخش یازده تهران و ششدانگ یک باب انباری به مساحت شانزده متر و شصت و هشت دسی متر قطعه اول تفکیکی واقع در زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن که به موجب تقسیم نامه شماره ۱۰۲۰۷۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۱ دفتر اسناد شماره سیصدو سی و یک رسمی تهران ذیل شماره ثبت ۱۸۶۷۲۷ در صفحه ۴۷۸ دفتر املاک جلد ۸۵۱/۲ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۳۰ به نام خانم نصرت خانم قادری ثبت ، صادر و تسلیم گردیده است. نامبرده طبق گواهی حصر وراثت مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۴فوت نموده اند و وراث حين الفوت عبارتند از آقایان امیر و داود و خانم معصومه هر سه نفر گودرزی ( دو پسر و دختر متوفی ) و خانم سیمیندخت مسعود(دختر متوفی) قطعه (۲ به گواهی تصویر سند مالکیت ابرازی ، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم به مساحت نود و نه متر و شصت دسی متر مربع که سه متر مربع آن بالکن میباشد، قطعه سوم تفکیکی باقیمانده پانصد و سی و نه اصلی واقع در امامزاده قاسم شمیران بخش یازده تهران و ششدانگ یک باب انباری به مساحت شانزده متر و چهل و شش دسی متر مربع سوم تفکیکی واقع در زیر زمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن که به موجب تقسیم نامه شماره ۱۰۲۰۷۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۱ دفتر اسناد رسمی شماره سیصدو سی و یک تهران ذیل شماره ثبت ۲۳۳۲ در صفحه ۳۶۵ دفتر املاک جلد ۱۸/۱ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۳۰ به نام خانم نصرت خانم قادری ثبت ، صادر و تسلیم گردیده است. نامبرده طبق گواهی حصر وراثت مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ، در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۴فوت نمودهاند و وراث حين الفوت عبارتند از آقایان امیر و داود و خانم معصومه هر سه نفر گودرزی ( دو پسر و دختر متوفی ) و خانم سیمیندخت مسعود(دختر متوفی). (۳) به گواهی تصویر سند مالکیت ابرازی ، ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت پانصد و پانزده متر و پنجاه و چهار دسی متر مربع ، قطعه اول تفکیکی پلاک چهارهزار و سیصدو نود و هفت فرعی از سه هزار و یکصد و چهار اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک هشتصد و پنجاه و سه فرعی از اصلی مذکور بخش یازده تهران که سند یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ عرصه و اعیان آن ذیل شماره ثبت ۲۱۴۹۵۰ در صفحه ۵۳۵ دفتر املاک ۶۸۸ در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۶ به نام مالک متن ثبت ، صادر و تسلیم گردیده است و طی سند شماره ۵۱۵۱۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۲ دفتر اسناد رسمی ۱۴۲ تهران به خانم نصرت خانم قادری انتقال قطعی یافته است. نامبرده طبق گواهی حصر وراثت مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۴ فوت نموده اند و وراث حین الفوت عبارتند از آقایان امیر و داود و خانم معصومه هر سه نفر گودرزی ( دو پسر و دختر متوفی ) و خانم سیمیندخت مسعود دختر متوفی حدود اربعه پلاک طبق سند عبارتست از شمالا اول پخی است به طول دو متر و چهل سانتیمتر ، دوم به طول ده متر و چهار سانتیمتر هر دو به خیابان دوازده متری ، شرقا به طول چهل و چهار متر به قطعه دوم تفکیکی ، جنوبا به طول یازده متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به قطعه یکصدو سی و پنج تفکیکی و غربا به طول چهل و دو متر و بیست و نه سانتیمتر به خیابان دوازده متری در پلاک مذکور هشت دستگاه آپارتمان احداث گردیده که فاقد گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است . وراث یک آپارتمان واقع در سمت جنوب طبقه چهارم را در تصرف دارند . شرح معاینات محلی : دو واحد آپارتمان مورد ارزیابی در طبقه همکف و دوم یک ساختمان چهار طبقه با سن بنای حدود ۳۰ سال که در انتهای بن بست واقع شده و اصطلاحاً تودلی میباشد ، دارای نمای سیمانی ، طبقات این ساختمان شامل : زیرزمین شامل چند اتاق بصورت انباری و یک سالن طبقه همکف و اول و دوم هر کدام یک واحد مسکونی میباشد. واحد مسکونی طبقه همکف دارای دو اتاق خواب، آشپزخانه مجزا ، فضای هال و پذیرایی ، حمام و سرویس بهداشتی می باشد. کف واحد موزاییک و موکت ، دیوارها دارای پوشش گچ و رنگ میباشد آشپزخانه دارای کابینت فلزی و کف سنگ ، دربهای داخلی و ورودی چوبی با چهارچوب فلزی رنگ شده، پنجرهها آلومینیوم با شیشه تک جداره گرمایش واحد شوفاژ از طریق موتورخانه مرکزی در زیر حیاط و سرمایش کولر آبی است. واحد مسکونی طبقه دوم دارای دو اتاق خواب ، آشپزخانه مجزا ، فضای هال و پذیرایی ، حمام و سرویس بهداشتی می باشد. کف واحد موزاییک و موکت ، دیوارها دارای پوشش گچ و رنگ می.باشد آشپزخانه دارای کابینت فلزی و کف سنگ ، دربهای داخلی و ورودی چوبی با چهارچوب فلزی رنگ شده، پنجرهها آلومینیوم با شیشه تک جداره گرمایش واحد شوفاژ از طریق موتورخانه مرکزی در زیر حیاط و سرمایش کولر آبی است. یک واحد آپارتمان مورد ارزیابی در سمت جنوبی طبقه چهارم یک ساختمان شش طبقه با سن بنای حدود ۴۵ سال با موقعیت اصطلاحاً دو نبش ، دارای نمای سنگی ، طبقات این ساختمان شامل: زیرزمین و همکف شامل مشاعات و پارکینگ (در زیرزمین بسته بوده و امکان بازدید میسر نگردید طبقه اول الی چهارم هر کدام دو واحد جمعاً ۸ واحد مسکونی میباشد و بدلیل اینکه پایانکار و صورتمجلس و سند تفکیکی برای واحدها صادر نگردیده است هر واحد دارای سند یک سهم از هشت سهم بوده و متصرف یک واحد مسکونی میباشد. واحد مسکونی طبقه چهارم ،جنوبی دارای سه اتاق خواب ، آشپزخانه اپن ، فضای هال و پذیرایی ، حمام و سرویس بهداشتی و انباری می باشد. کف واحد موزاییک، دیوارها دارای پوشش گچ و رنگ میباشد آشپزخانه دارای کابینت فلزی و کف سرامیک ، دربهای داخلی چوبی با چهارچوب فلزی رنگ شده و درب ورودی فلزی دارای حفاظ فلزی ، پنجره ها آلومینیوم با شیشه تک جداره گرمایش واحد بخاری و سرمایش کولر آبی است حسب الاظهار و بازدید صورت گرفته یکباب انباری در خرپشته در تصرف این واحد وجود دارد. نظریه نهایی کارشناسی : با عنایت به مطالب مذکور و رعایت جهات موثر در نظریه کارشناسی، مشاهدات و همچنین وضعیت فعلی ملک و نرخ عادله روز ارزش آپارتمانهای موضوع کارشناسی صرف نظر از بدهیها و دیون احتمالی و با تاکید بر محدودیتهای اعلام شده بشرح ذیل ارزیابی و اعلام نظر میگردد ارزش ششدانگ پلاک ثبتی ۵۳۹ به مساحت ۹۹/۶۰ نود نه متر و شصت دسیمتر مربع بنظر اینجانب به میزان ۴۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چهل و چهار میلیارد ریال ارزیابی و برآورد میگردد. ارزش ششدانگ پلاک ثبتی باقیمانده ۵۳۹ اصلی به مساحت ۶۰ / ۹۹ (نود و نه متر و دسیمتر مربع بنظر اینجانب به میزان ۴۲/۰۰۰/۰0۰/000 ریال چهل و دو میلیارد ریال ارزیابی و برآورد میگردد. ارزش یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ پلاک ثبتی ۴۳۹۷/ ۳۱۰۴ به مساحت عرصه ۵۱۵ پانصد و پانزده متر و پنجاه و چهار دسیمتر (مربع ، بنظر اینجانب به میزان 88/000/000/000 ریال هشتاد و هشت میلیارد ریال ارزیابی و برآورد میگردد. مزایده در تاریخ روز 1401/10/27 از ساعت 10:00 الی 11:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27